36/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  9 / 27-8-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   36 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση αρχικού αιτήματος  για την  προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών στο 1ο ΕΠΑ. Λ. Κιάτου».

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  27ην Αυγούστου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 223/22-08-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.-  Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                              2.- Β.   Kελλάρης

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                   3.- Αι.  Λούτα

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος          «                                                   4.- Ι.    Μπέκα  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης              «

 

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  4ο

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  4ο

θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση αρχικού αιτήματος  για την  προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών στο 1ο ΕΠΑ. Λ. Κιάτου »  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Ο Διευθυντής  του 1ου  ΕΠΑ.Λ. Κιάτου, κ. Σιετής  Ευάγγελος μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 469/15-05-2019 σχετικό έγγραφό του, όπου μας γνωρίζει ότι χρήζουν αντικατάστασης  οι κουρτίνες σε ένδεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας στο διδακτήριο και παρακαλούμε για τις δικές  σας  ενέργειες.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε ότι με την υπ’ αριθ. 31/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΜΙ0ΟΚ3Ξ-ΘΩΟ  εγκρίναμε  την προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών στο 1ο ΕΠΑ. Λ  Κιάτου και στη συνέχεια  με το υπ’ αριθ.  218/1-8-2019 σχετικό έγγραφό μας, υποβάλαμε αρχικό αίτημα  με αριθμό μητρώου 19REQ005389065  2019-08-02  με τίτλο « ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ  ΓΙΑ (11)  ΑΙΘΟΥΣΕΣ 80 ΜΕΤΡΑ  ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ, 3,30 ΚΑΙ 0,90 ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΣΕ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ» ποσού 1.197,00€  και Φ.Π.Α. 24% 287,28€ = 1.484,28€

Προκειμένου  η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών στο 1ο ΕΠΑ. Λ. Κιάτου, και επειδή  η δαπάνη  υπερβαίνει  το ποσό των χιλίων ευρώ κρίνεται αναγκαία η έγκριση της εν λόγω προμήθειας και του αρχικού  αιτήματος  από την Σχολική Επιτροπή.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου  και είδε τα σχετικά  έγγραφα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

     Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει   το αρχικό αίτημα  για την προμήθεια με τίτλο « ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ  ΓΙΑ (11)  ΑΙΘΟΥΣΕΣ 80 ΜΕΤΡΑ  ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ, 3,30 ΚΑΙ 0,90 ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΣΕ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ» ποσού 1.197,00€  και Φ.Π.Α. 24% 287,28€ = 1.484,28€  με  αριθμό μητρώου 19REQ005389065  2019-08-02  και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την εν λόγω «προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών στο 1ο ΕΠΑ. Λ. Κιάτου» πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     36 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  27-08-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email