36/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 36/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της 7200/18.01.2019 (67ΒΠΟΡ1Φ-ΚΔΚ) απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώνει την 420/2018 απόφαση ΔΣ περί της αναπροσαρμογής δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων ΤΚ Κάτω Διμηνιού.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 6ο

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της 7200/18.01.2019 (67ΒΠΟΡ1Φ-ΚΔΚ) απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώνει την 420/2018 απόφαση ΔΣ περί της αναπροσαρμογής δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων ΤΚ Κάτω Διμηνιού, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 19/02/2019 γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου, δυνάμει της 7/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «… να μην ασκηθούν ένδικα βοηθήματα αλλά να ληφθεί νέα απόφαση-τροποποιητική της ακυρωθείσας, έτσι ώστε να γίνει μεν αύξηση των δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων ΤΚ Κάτω Διμηνιού, χωρίς τη διάκριση μεταξύ δημοτών και μη δημοτών …»

 

Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 420/2018 (Ω83ΖΩ1Θ-ΝΓΟ) απόφαση ΔΣ
  • την 7200/18.01.2019 (67ΒΠΟΡ1Φ-ΚΔΚ) απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Διοίκησης
  • την 7/2019 (Ψ4Ο0Ω1Θ-657) απόφαση ΟΕ
  • την από 19/02/2019 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τη μη άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά της 7200/18.01.2019 (67ΒΠΟΡ1Φ-ΚΔΚ) απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώνει την 420/2018 απόφαση ΔΣ περί της αναπροσαρμογής δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων ΤΚ Κάτω Διμηνιού.

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα στο συμβούλιο ΤΚ Κάτω Διμηνιού προκειμένου να ληφθεί νέα απόφαση, σύμφωνα με την από 19/02/2019 γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email