36/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 41/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της 28/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 11ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της 28/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 20/02/2019 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Σουζάνας Λένη, δυνάμει της 15/2019 απόφασης ΟΕ, που μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

 

«….. γνωμοδοτώ αρνητικά  για την άσκηση αναίρεσης από το Δήμο Σικυωνίων κατά της 28/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία επικυρώθηκε το διατακτικό της 125/2017 πρωτόδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, η οποία έκανε δεκτή την με αρ. κατάθεσης 5/18.02.2016 αγωγή του Ρούσση Παναγιώτη κατά του Δήμου Σικυωνίων…….»

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 & 58 §2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 28/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 15/2019 (ΩΜΓ4Ω1Θ-4Κ3) απόφαση ΟΕ
  • την από 20/02/2019 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τη μη άσκηση αναίρεσης από το Δήμο Σικυωνίων κατά της 28/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία επικυρώθηκε το διατακτικό της 125/2017 πρωτόδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, η οποία έκανε δεκτή την με αρ. κατάθεσης 5/18.02.2016 αγωγή του Ρούσση Παναγιώτη κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου ο Δήμο μας να συμμορφωθεί με το διατακτικό της 125/2017 πρωτόδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email