36/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7 / 03-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   36 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 6Ο «Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για είσπραξη χρημάτων από την

                   Τράπεζα EUROBANK ποσού   422,41€.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 95/26-09-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ο.   Πανδής

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Ν.   Σκαρμούτσος             «

                                                             

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  6ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 6ον

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για

είσπραξη χρημάτων από την Τράπεζα EURO BANK ποσού   422,41€».εξέθεσε ότι:

   Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων) συστάθηκε με την υπ΄ αριθ. 96/4/28-02-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, εγκριθείσα με την υπ’ αριθ. 1049,676/04-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1324/16-06-2011 τεύχος Β’ και θα εξυπηρετεί όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νέου διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, μεταξύ άλλων στην ως άνω απόφαση (96/4/28-02-2011) έγινε και συγχώνευση του Γυμνασίου Κρυονερίου.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι, λάβαμε ενημερωτική επιστολή με ημερομηνία 28-02-2017, από την Τράπεζα Eurobank, ως Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κρυονερίου και μας ενημερώνει ότι έχουμε στην Τράπεζά τους, λογαριασμό με αριθμό 0026. 3527. 71. 0100001298 ποσού τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα ενός λεπτού (422,41), όπου φαίνεται ως αδρανής για πέντε και πλέον έτη και σύμφωνα με το Ν. 4151/2013, το υπόλοιπο κάθε καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση εικοσαετίας από την τελευταία πραγματική συναλλαγή που έγινε από τον καταθέτη.

Και πρέπει με απόφασή μας:

1.-Nα εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο του νεοσύστατου Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων), για την είσπραξη των χρημάτων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την μεταφορά τους, στο λογαριασμό της νέας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, Υποκατάστημα Κιάτου, με αριθμό λογαριασμού 5526054704691.

2.- Nα κάνει κατανομή στο αντίστοιχο Σχολείο (Γυμνάσιο Κρυονερίου ) το ποσό που θα εισπράξει από το ταμειακό υπόλοιπο ήτοι:

Α) Για το Γυμνάσιο Κρυονερίου ποσό (422,41)€

3.- Να καταργήσει- κλείσει, τον αντίστοιχο λογαριασμό με αριθ. 0026. 3527. 71. 0100001298   που τηρείται στην Τράπεζα EURO BANK ως Γυμνάσιο Κρυονερίου.

Και κάλεσε το Διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Tην υπ’ αριθ. 96/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,

       περί συστάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

       Δήμου Σικυωνίων)

2.- Το υπ’ αριθ. 1324/16-06-2011 τεύχος Β’ ΦΕΚ, όπου δημοσιεύθηκε η ανωτέρω απόφαση.

3.- Την υπ’ αριθ. 315/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, όπου

     συγκροτήθηκε η εν λόγω Σχολική Επιτροπή καθώς και

4.- Την υπ’ αριθ.38/2014 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου

     συγκροτήθηκε σε σώμα η ανωτέρω σχολική Επιτροπή.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι              Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπου είναι υπεύθυνος για την ταμειακή διαχείριση του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων):

1 A.-   Όπως μεταβεί στην Τράπεζα EUROBANK Υποκατάστημα Κιάτου, προκειμένου να κλείσει-καταργήσει   τον υπ’ αριθ. 0026. 3527. 71. 0100001298 λογαριασμό του βιβλιαρίου, της παλαιάς Σχολικής Επιτροπής του Γυμνασίου Κρυονερίου – Ν. Κορινθίας.

1 Β.- Όπως εισπράξει και αποσύρει τα χρήματα που ανέρχονται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (422,41)€, που είναι στον υπ’ αριθ. 0026. 3527. 71. 0100001298 λογαριασμό του βιβλιαρίου της Τράπεζας EUROBANK, της παλαιάς Σχολικής Επιτροπής του Γυμνασίου Κρυονερίου-Ν. Κορινθίας, λόγω του ότι η Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία (Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κρυονερίου), συγχωνεύθηκε σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων), με βάση την υπ’ αριθ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων. (ΦΕΚ 1324/16-6-2011 τεύχος   Β΄)

και

2.- Να κάνει κατάθεση στον Κεντρικό Λογαριασμό του Ν. Π. Δ. Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς Υποκατάστημα Κιάτου, με αριθμό 5526-0547-04691 και στην συνέχεια να μεταφέρει – καταθέσει το   αντίστοιχο ποσό των τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (422,41)€   στον λογαριασμό με αριθ. 5526-05479-1364   που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς Υποκατάστημα Κιάτου, για το Σχολείο του Γυμνασίου   Κρυονερίου

                   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    36 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04- 10- 2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email