36η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 19.Νοεμβρίου.2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ. …16305…

ΗΜ/ΝΙΑ …19/11/21…

36η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 23η Νοεμβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γεώρ. 2) Σώκο Δημήτριο 3) Ζάρκο Δημήτ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Λέγγα Μάρκο 6)Ρουμπέκα Γεώργιο
Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για σύναψη σύμβασης «Συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων»
2.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού 1ου & 2ου Τμηματικού π/υ της «Προμήθειας τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων».
3.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων»
4.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
5.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ   ΔΕ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
6.           Ορισμός τεχνικού μέλους στην επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ»
7.           Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
8.           Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών & αλσυλλίων & δασικών δρόμων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
9.           Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών & αλσυλλίων & δασικών δρόμων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»
10.        Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών & αλσυλλίων & δασικών δρόμων ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»
11.        Ανανέωση σύμβασης & λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη.
12.        Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (1.499,07€) για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη.-
13.        Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (1.542,00€) «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021.
14.        Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (3.765,32€) για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)
15.        Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (9.628,43€) για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)
16.        Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 π/υ 2021 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία»
17.        4η Τροποποίηση π/υ 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
18.        5η Τροποποίηση π/υ 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
19.        Τροποποίηση π/υ 2021 ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
20.        ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
21.        Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
22.        Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
23.        Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– σε ζητήματα μίσθωσης
24.        Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– για ενέργειες που οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων σε αγωγή του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ.

 

Print Friendly, PDF & Email