36η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 10.Δεκεμβρίου.2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……17761…..

ΗΜ/ΝΙΑ ……10/12/21

39η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 14η Δεκεμβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γεώρ. 2) Σώκο Δημήτριο 3) Ζάρκο Δημήτ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Λέγγα Μάρκο 6)Ρουμπέκα Γεώργιο
Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας τη Τρίτη 14η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.30’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.            Αποδοχή της 85880/22.11.2021 Συμπληρωματικής απόφασης ΙΑ’ κατανομής (Νοεμβρίου) 2021, απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ 2021.
2.            Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”».
3.            Παράταση της 9305/2021 σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και της                                «Ι.Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  του 5ου Τμηματικού προϋπολογισμού της «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021» με αρ. μελέτης 08/2021.
4.            Παράταση της 13027/2021 σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και της «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» του 1ου , 2ου & 5ου Τμηματικού προϋπολογισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Σικυωνίων για τα έτη 2020-2021» με αρ. μελέτης 25/2019.
5.            ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
6.            Ορισμός –δικαστικών επιμελητών– για επίδοση εγγράφου της Δ/νση ΤΥ & Πολεοδομίας για την κοινοποίηση απόφασης ΔΣ.
7.            Ορισμός –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση προσωρινής διαταγής  και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
8.            Ορισμός –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων.
9.            ΆΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά Α128/2021 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Γ’ Τριμελές) σε υπόθεση ΑΓΠΡ112/16.11.2016 προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,  μετά από γνωμοδότηση.
10.          ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ  με ΠΟΥΛΟ ΘΕΟΦΑΝΗ, μετά από γνωμοδότηση .
11.          ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ  ή ΜΗ  με Μαρία συζ. Γεωργίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & Δήμητρα χήρα Σπυρίδωνος ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, μετά από γνωμοδότηση .
12.          Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
13.          Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Print Friendly, PDF & Email