36η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 2.Δεκεμβρίου.2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……17190…..

ΗΜ/ΝΙΑ .…02/12/21…

37η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

  • προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γεώρ. 2) Σώκο Δημήτριο 3) Ζάρκο Δημήτ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Λέγγα Μάρκο 6)Ρουμπέκα Γεώργιο
  •  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας τη Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.30’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.            Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ).                                                                            ΑΑΥ
2.            Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» .
3.            Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”».
4.            Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου   Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων».
5.            Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών ΕΡΓΩΝ έτους 2022.
6.            Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2022.
7.            Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2022.
8.            Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΩΝ έτους 2022.
9.            ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
10.          Ορισμός -δικηγόρου- για παροχή γνωμοδότησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με  ΠΟΥΛΟ ΘΕΟΦΑΝΗ.
11.          Ορισμός -δικηγόρου- για παροχή γνωμοδότησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ, δυνάμει της 266/2021 απόφασης Δημάρχου.
12.          Ορισμός -δικηγόρου- για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν του από 02/12/2021 εγγράφου  της ΤΥ αναφορικά με την προδικαστική προσφυγή της «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ».

(3,5h) ΑΑΥ

13.          Ορισμός -δικηγόρου- για παροχή γνωμοδότησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με Μαρία συζ. Γεωργίου Αποστολόπουλου & Δήμητρα χήρα Σπυρίδωνος Παπαθεοφάνους.
14.          Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για την επίδοση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής, δυνάμει της 267/2021 απόφασης Δημάρχου.
15.          Ορισμός -συμβολαιογράφου- για σύνταξη  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

ΑΑΥ

16.          Ορισμός –δικηγόρου–  & –συμβολαιογράφου– αφενός για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Α’ τμήμα) κατά τη συζήτηση (ΑΚ103/04-10-2021) αίτησης ακυρώσεως-αίτηση αναστολής της «GEOGENESIS A.E.»  και αφετέρου τη σύνταξη ένορκη βεβαίωσης .                                               ΑΑΥ + ΑΑΥ
17.          Ορισμός –δικηγόρου– για την άσκηση ένδικων μέσων κατά Α303/2021 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (1οΜονομελές) σε υπόθεση (ΠΡ260/23.07.2018) προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ, μετά από γνωμοδότηση.                              ΑΑΥ
18.          Ορισμός –δικηγόρου–  για την άσκηση παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων (υπέρ ΤΟΕΒ)  ενώπιον του Πρωτοδικείου Κορίνθου σε (68/ΤΠ/20-10-2021) αγωγή του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ, μετά από γνωμοδότηση.                                        ΑΑΥ
19.          ΆΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά Α128/2021 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Γ’ Τριμελές) σε υπόθεση ΑΓΠΡ112/16.11.2016 προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,  μετά από γνωμοδότηση.
20.          ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ  με την εταιρεία ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ, μετά από γνωμοδότηση.
21.          Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
22.          Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Print Friendly, PDF & Email