359/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 359/2020   θέμα 14ο: Τροποποίηση  π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα από 23.11.2020 υπηρεσιακά  σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • τα από 11.2020 υπηρεσιακά σημειώματα (ΙΙ) της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Συριάνου

 

Α. τροποποιεί τον π/υ  οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

 

1. Α)Από Κ.Α.02.00.6221.002 «Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος & με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου)», ποσού  3.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.000,00€.

 

Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

12.000,00€

Στον Κ.Α.02.15.6691 των εξόδων «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.000,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

Β)Από Κ.Α.02.00.6492.002 «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού  20.862,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 5.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 15.862,00€.
Γ)Από Κ.Α. 02.10.6611.002 «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» ποσού  6.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.000,00€.
Δ)Από Κ.Α 02.15.7131.002 «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για ασύρματο INTERNET» ποσού  2.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

 

 

2. Α)Από Κ.Α. 02.00.6062 «Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/2007)», ποσού  2.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

49.600,00€

1) Στον Κ.Α. 02.30.6262.013 των εξόδων «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (χωματουργικές εργασίες)»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 24.800,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Β)Από Κ.Α. 02.00.6073 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια», ποσού  1.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 1.000,00€καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Γ)Από Κ.Α. 02.00.6224.001 «Τέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων», ποσού  1.600,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 435,76€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.164,24€. 2) Στον Κ.Α. 02.30.6262.020 των εξόδων με   τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε υποδομές Κοινοχρήστων Χώρων στις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ, που επλήγησαν από τη θεομηνία της 09-02-2019»,  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 24.800,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

Δ)Από Κ.Α. 02.00.6442 «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων», ποσού  2.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ε)Από Κ.Α. 02.00.6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων (εθνικών, τοπικών εορτών κ.λ.π.)», ποσού  2.000,00  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
ΣΤ)Από Κ.Α. 02.00.6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού», ποσού  227.233,01€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 28.404,11€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 198.828,90€.

**Μετά την αναστολή της παρακράτησης των τοκοχρεολυτικών δόσεων μηνών Νοεμβρίου 2020, Ιανουαρίου  και Φεβρουαρίου 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,   σύμφωνα με το άρθρο 49 του  Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α΄227)**

Ζ)Από Κ.Α. 02.00.6739.002 «Έξοδα Κηδείας απόρων Δημοτών», ποσού  4.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 4.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Η)Από Κ.Α. 02.00.6823 «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», ποσού  10.000.00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.373,97€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.626,03€.
Θ)Από Κ.Α. 02.00.7135.004 «Προμήθεια υλικού για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ», ποσού  1.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 1.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ι)Από Κ.Α. 02.10.6265.005 «Αναγόμωση πυροσβεστήρων», ποσού  2.500.00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.242,85€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 257,15€.
Κ)Από Κ.Α. 02.10.6613.004 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχ/των-FAX, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων», ποσού  8.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 2.143,31€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 5.856,69€.
Λ)Από Κ.Α. 02.10.6673.002 «Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Καταστήματος», ποσού  1.000,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους,  μειώνουμε κατά 1.000,00€  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 359/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email