359/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 359/2017

Περίληψη : Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017, σύμφωνα με την αρ. 301/2017 απόφαση Ο.Ε.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδεμία.  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 33ο

Στο 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017, σύμφωνα με την αρ. 301/2017 απόφαση Ο.Ε.,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την αρ. 301/2017 απόφση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις από 06/09/2017 σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την 542/2016 (7Κ6ΟΩ1Θ-ΧΒΝ) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός & πλαίσιο δράσης Δήμου Σικυωνίων 2017),
  • την 8070/01.02.17 (7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • τις από 06/09/2017 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 301/2017 (Ω772Ω1Θ-5ΥΑ) απόφαση ΟΕ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την                       αρ. 301/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναλυτικά ως κάτωθι:

Α. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

 

ΕΣΟΔΑ
 
ΕΞΟΔΑ
1.
Στον Κ.Α. 06.00.0619.005 «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» εγγραφή ποσού 1.446,30 € και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων.

Μεταφέρει

μέσω

αποθεματικού

1.446,30€

1.1
Στον Κ.Α. 02.10.6232.003 «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», πίστωση ποσού 1.446,30€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.785,20 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.231,50€.
2. Από Κ.Α.02.10.6232.003 «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», ποσού 7.231,50 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.446,30€ προερχόμενη από τακτικά έσοδα.

Μεταφέρει

μέσω

αποθεματικού

1.446,30€

2.1 Στον Κ.Α.02.30.6462 «Δημοσίευση προκηρύξεων», πίστωση ποσού 1.446,30€ ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.946,30 €.
Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

ΕΣΟΔΑ
 
ΕΞΟΔΑ

Α)Στον Κ.Α.06.00.1219.009 «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» ποσού 112.227,17 €

ΑΟΕ 268/2017 – ΑΔΣ 308/2017

απαιτείται μείωση κατά 45.200,01€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 67.027,16€.

 

Α.1)Στον Κ.Α. 02.00.6492.002 «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού 163.054,27€

ΑΟΕ 287/2017 – ΑΔΣ 320/2017

απαιτείται η μείωση κατά 27.523,76€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 135.530,51€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 53.578,42€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 81.952,09€.

Β.1)Στον Κ.Α. 02.00.6823 «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», ποσού 62.124,99 €.

ΑΟΕ 268/2017 – ΑΔΣ 308/2017

απαιτείται μείωση κατά 17.676,25€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 44.448,74€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 13.448,74€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 31.000,00€.

Β.1) Στον Κ.Α. 06.00.4123.001 «Φόρος 3% Ε.Δ.Ε.», εγγράφει πίστωση ποσού 187,56€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 30.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 30.187,56€.

Β.2) Στον Κ.Α. 06.00.4123.005 «Φόρος από παροχή Υπηρεσιών 8% Ε.Δ.Ε.», εγγράφει πίστωση ποσού 2.564,21€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 100.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά   στο ποσό των 102.564,21€.

Β.3) Στον Κ.Α. 06.00.4124.001 «Παρακράτηση υπέρ Δ.Ο.Υ. από χορήγηση Βεβαίωση Οφειλής προς το Δημόσιο» εγγράφει νέα πίστωση ποσού 3.485,52€.

 

Β.1.1) Στον Κ.Α. 02.00.8223.001 «Απόδοση Φόρου 3% Ε.Δ.Ε.», εγγράφει πίστωση ποσού 187,56 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 30.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 30.187,56€.

Β.2.1) Στον Κ.Α. 02.00.8223.005 «Απόδοση Φόρου από παροχή Υπηρεσιών 8% Ε.Δ.Ε.», εγγράφει πίστωση ποσού 2.564,21€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την πίστωση των 100.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 102.564,21€.

Β.3.1) Στον Κ.Α. 02.00.8224.001 «Απόδοση Παρακράτησης υπέρ Δ.Ο.Υ. από χορήγηση Βεβαίωση Οφειλής προς το Δημόσιο» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού 3.485,52 €.

Γ. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1. Από Κ.Α. 02.10.6611.002 «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού 12.627,94€, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 744,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 11.883,94 €.

Μεταφέρει

μέσω

αποθεματικού

744,00

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.6266.004 «Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE)»,   πίστωση ποσού 744,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 359/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email