358/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 358/2020   θέμα 12ο: Τροποποίηση  π/υ τρέχοντος έτους ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών 68/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                             

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 16/23-10-2020 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

 

Αριθ. Απόφασης : 68/2020

Θέμα : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 560/19-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Αλεξόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος 1. Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2.Παπαβασιλείου Νικόλαος »
3.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος 3.Τσιώτος Βλάσιος »
4.  Τσατσάνης Βασίλειος Μέλος 4.Αδαμοπούλου Πατρίνια »
5.  Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος     Μαρία (Πατρίτσια)  

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 4ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 19-10-2020 υπηρεσιακό σημείωμα για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ως εξής:

Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.30.6662.002 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων», ποσού 10.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.70.6278.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης εγκαταστάσεων και χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • Τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.
 • Το από 19/10/2020 υπηρεσιακό σημείωμα.
 • Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
 • Τις αριθ. 78/2019 (ΑΔΑ:6ΓΘ2ΟΛΩ5-Ι95) και 80/2019 (ΑΔΑ:ΩΘ67ΟΛΩ5-448) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2020 και περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 αντίστοιχα.
 • Την αριθ. 296/2019 (ΑΔΑ:Ω7ΩΟΩ1Θ-Μ6Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020».
 • Την αριθ. 2/2020 (ΑΔΑ:ΩΡΟΕΩ1Θ-Β37) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί «Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020».
 • Την αριθ. πρωτ. 16109,8660/13-02-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΔΤΟΡ1Φ-ΔΨΞ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί νομιμοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» οικ. έτους 2020.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 • Τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής :

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α.02.30.6662.002 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων», ποσού 10.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.000,00 €

 

στον Κ.Α. 02.70.6278.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης εγκαταστάσεων και χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 23/10/2020

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

 

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 68/2020 (ΨΥΠ2ΟΛΩ5-ΜΓΣ) απόφαση ΝΠΔΔ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως την 68/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 358/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email