356. 2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email