356/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/18.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

356/2022

  8ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων

κατά της 120/2022 απόφασης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

(κατά ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του -ΝΕΟΥ- προέδρου                                    κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16177/14.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά και υπό τη νέα σύνθεση,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι.
    – Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Νικ.    
απόντες:   -Ζάρκος Δημήτριος      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για παροχή                   -γνωμοδότησης- περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 120/2022 απόφασης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ  η οποία  απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση του Δήμου Σικυωνίων που άσκησε κατά πρωτόδικης απόφασης, σε αγωγή που άσκησε κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αρ. κατάθεσης 34/2016 αγωγή του Δήμου Σικυωνίων
  • την 237/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος
  • την 120/2022 απόφαση του Πρωτοδικείου Κορίνθου
  • την 396/16295/17-10-2022 (ΨΧ8ΓΩ1Θ-764) ΑΑΥ
  • τη δήλωση του κ. Ζαχαρόπουλου ότι «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην §ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει το δικηγόρο Τσατσάνη Βασίλειο προκειμένου να παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της κατά της αριθμ. 120/2022 απόφασης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ  η οποία  απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση του Δήμου Σικυωνίων που άσκησε κατά πρωτόδικης απόφασης , σε αγωγή που άσκησε κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.

Για την ανωτέρω γνωμοδότηση απαιτούνται  (4,0) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 396,80€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 356/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.10.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email