356/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 356/2020   θέμα 10ο: Έγκριση της 291/11958/18.11.2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου μετά την 331/2020 απόφαση αποδοχής δωρεάς Ρήγα Βασιλείου & Αλεξίου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 291/11958/18.11.2020 απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η συμβολαιογράφος  Γιαμπουράνη Χριστίνα, για τη σύνταξη συμβολαίων αποδοχής δωρεάς Ρήγα Βασιλείου & Ρήγα Αλεξίου δυνάμει της 331/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
  • την 331/2020 απόφαση ΟΕ
  • την 291/11958/18.11.2020 (9Λ8ΞΩ1Θ-103) απόφαση Δημάρχου
  • την 407/11941/18.11.2020 (6ΚΓ0Ω1Θ-ΖΘΒ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 291/11958/18.11.2020 (9Λ8ΞΩ1Θ-103) απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού της συμβολαιογράφου  Γιαμπουράνη Χριστίνας, για τη σύνταξη συμβολαίων αποδοχής δωρεάς Ρήγα Βασιλείου & Ρήγα Αλεξίου δυνάμει της 331/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής..

 

Β. Για τις ανάγκες των ανωτέρω, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 334,21€ .

Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 356/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email