356/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 34ης /27.11.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  356/2019

 

Περίληψη:

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας». 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η  Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ.14256/22.11.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26  μέλη δηλαδή:

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Θελερίτης Γεώργιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Τσιόγκας Νικόλαος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργ  
21. Μαστοράκης Δημήτριος 22. Κατσιμπούλας Αντώνιος  23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος      
Α π ό ν τ ε ς:
1. Μπακόλιας Παναγιώτης        
Πρόεδροι  Κοινοτήτων

 

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
       
Α π ό ν τ ε ς :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

3. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

 

5. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

14. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 17. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 22.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
28. Κοτσίρης Β. (Στενού) 29. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 30.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 31. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
32. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 33. Σκούπας Α. (Μποζικών)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Γ. Ρουμπέκας κατά την συζήτηση

του 8ου θέματος

  Ν. Παπαπαβασιλείου κατά την συζήτηση του 10ου θέματος Β. Γαλάνης κατά την συζήτηση

του 10ου θέματος

Δ. Μαστοράκης κατά την συζήτηση

του 23ου θέματος

 Β. Αλεξόπουλος κατά την συζήτηση

του 8ου θέματος

   

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 Θέμα 28ο

Στο 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 14-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας η οποία έχει ως

ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία:  14-11-2019

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου Προϊστάμενος Δ/νσης Τ. Υ. & Πολ/μίας  του Δήμου,

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
  2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος:  «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α. Ε.».

β) Χρηματοδότηση:  Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

γ) Αριθμός Μελέτης: 4/2016

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 39.999,98

ε) Ύψος δαπάνης:   18.859,33 € + ΦΠΑ 4.526,29 € = 23.385,82 € 

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 21-12-2016 

ζ) Τελική επιμέτρηση: 21-12-2016 

η) Επιβλέπουσα:  Μαστέλλου Γεωργία

  1. Το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται εξαιρετικά επείγον δεδομένου ότι ο χρόνος συντήρησης του έργου έχει παρέλθει και απαιτείται η παραλαβή του.
  2. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 14-11-2019 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Χρυσικός Βλάσιος, Μηχανολόγος  Μηχανικός (ΤΕ), υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ως πρόεδρος

β) Χασιώτης Τιμολέων, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

 

τη σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.

 

  Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την §4 του άρθρου 199 του ν. 3463/2006 (Α’ 114),
  • την από 14-11-2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 4/2016 μελέτη έργου της Τ.Υ,
  • το αποτέλεσμα της κλήρωσης που διενεργήθηκε μεταξύ των μελών του ΔΣ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Σ υ σ τ ή ν ε ι,   την  Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ««Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας»,  της αρ. 4/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενη από τους κάτωθι :

 

α] Χρυσικό Βλάσιο, Μηχανολόγο Μηχανικός (ΤΕ), υπάλληλο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Σικυωνίων, (πρόεδρος),

β] Τιμολέων Χασιώτη , Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3, υπάλληλο του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων (μέλος),

γ] Μαστοράκη Δημήτριο,  Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σικυωνίων  (μέλος)  αναπληρούμενο από τον  Δομετίου Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  356/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email