356/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 356/2017

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 77/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί: «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδεμία.  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 30ο

Στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αρ. 77/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί: «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την εν θέματι απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με την οποία τροποποιεί τον Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, η οποία ακολουθεί:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                              

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 11/04-07-2017 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 77/2017

Θέμα : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. 491/30-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
 1. Καραχάλιος Παναγιώτης
Πρόεδρος 1. Πανάγου Αθανάσιος       Μέλος
 1. Κελλάρη Ιωάννα

Μέλος

2. Σκαρμούτσος Νικόλαος »
 1. Κορωναίος Παρασκευάς
   » 3. Κάσσιος Δημήτριος »
 1. Τσιάνος Ιωάννης

Αν/κο Μέλος

4. Κουσουλός Κων/νος »
 1. Μαστέλλου Γεωργία
   »    

Θέμα 7ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 30/06/2017 υπηρεσιακό σημείωμα με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», που έχει ως εξής :Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού για δημιουργία πίστωσης για την επάρκειά της μέχρι τέλους της χρήσης, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση= 2.051,30–54,56-300,00) 1.696,74 €, μειώνουμε κατά   800,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 896,74 € (1.696,74 – 800,00) προερχόμενη από Ιδίους Πόρους

Στον Κ.Α. 02.30.7131.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια εργαλείων για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ΧΖΛ», πίστωση ποσού 800,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Κιάτο, 30 Ιουνίου 2017

                                                                                                                         Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων

               Ο Συντάξας                                                                                 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

     Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                             Παναγιώτης Καραχάλιος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

                       τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,

                       το από 30-06-2017 υπηρεσιακό σημείωμα,

                       το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,

                       Την αριθ. 102/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί

                                ψήφισης του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017 όπως εγκρίθηκε με

                                την αριθ. 541/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων και νομιμοποιήθηκε με την αριθ.

                                6486,249745πε/2017 (ΑΔΑ:603ΟΟΡ1Φ-ΘΚΗ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής

                                Ελλάδας & Ιονίου,

                       τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

                       τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

                       τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής :

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση= 2.051,30–54,56-300,00) 1.696,74 €, μειώνουμε κατά   800,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 896,74 € (1.696,74 – 800,00) προερχόμενη από Ιδίους Πόρους

Στον Κ.Α. 02.30.7131.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια εργαλείων για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ΧΖΛ», πίστωση ποσού 800,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2017 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 04/07/2017

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Καραχάλιος Παναγιώτης

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την 97/2016 (Ω43ΓΟΛΩ5-ΝΜΝ) απόφαση Τεχ. Προγράμματος 2017, του ΝΠΔΔ Δ.Λ. Ταμείου Σικυωνίων,
 • την 102/2016 (ΩΗΤΙΟΛΩ5-ΣΛΗ) απόφαση Προϋπολογισμού 2017, του ΝΠΔΔ Δ.Λ. Ταμείου Σικυωνίων,
 • την 541/2016 (6ΠΖΑΩ1Θ-ΦΨΦ) απόφαση ΔΣ,
 • την 6486,249745πε/31.01.17 (603ΟΟΡ1Φ-ΘΚΗ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
 • την 77/2017 (7ΞΞΒΟΛΩ5-Σ75) απόφαση τροποποίησης προϋπολογισμού, του ΝΠΔΔ Δ.Λ.Ταμείου Σικυωνίων,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου, ο οποίος ψήφισε λευκό.

Εγκρίνει την 77/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, με την οποία τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως έχει υπογραφεί αρμοδίως και αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 356/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email