354/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 354/2020   θέμα 8ο: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  έργου  «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 10/11/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 10/11/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 9977/05.10.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC007422054 2020-10-05

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:  α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9977/05.10.2020 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 258/2020 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Σήμερα, την 10/11/2020, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα 10/11/2020 στο Δημαρχείο Σικυωνίων τα τακτικά  μέλη κ. Καρακούσης Σπυρίδων (Πρόεδρος), Παντελέων Ιωάννης (μέλος)  και  το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπακόλας Χρήστος . Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1 Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ Α . Ε .   04/11/2020 08:10:12
2 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   04/11/2020 08:15:27
3 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  04/11/2020 10:16:11

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα  τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 170143 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  15,00%
2 170684  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 12,02%
3 168149   Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ Α . Ε . 12,00%

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

 

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Όσον αφορά τον έλεγχο των ΤΕΥΔ διαπιστώθηκε ότι  για  τους  :  α)  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ   &

β)  ΠΙΣΤΕΥΟΣ  Α.Ε.  αυτά ήταν  επαρκώς  συμπληρωμένα ενώ όσον αφορά  γ)  τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »,  διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να συμπληρώσει επαρκώς τα στοιχεία ΜΕΕΠ και τις κατηγορίες των έργων σύμφωνα με το άρθ. 22.Β της διακήρυξης  στο Τμήμα Α: Καταλληλότητα του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ και τη στελέχωση ΜΕΚ Α΄βαθμίδας, σύμφωνα με το Άρθρο 22.Δ της διακήρυξης στο Τμήμα Γ: Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του Μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ.

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές. Επίσης, έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των ανωτέρω επιστολών που κατατέθηκαν.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ζήτησε από την αναθέτουσα να αποστείλει έγγραφο στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «Σ.Λ.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  καλώντας τον να προβεί στη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ του και διέκοψε τη συνεδρίαση, προκειμένου να επανέλθει για τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

 

Ακολούθως, με το υπ’ αρ. 11637/10.11.2020  έγγραφο, η Αναθέτουσα κάλεσε τον ανωτέρω οικονομικό φορέα να συμπληρώσει και επανυποβάλλει  ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του εντός προθεσμίας επτά  (7) ημερών από την παραλαβή του ανωτέρω εγγράφου, ήτοι έως την Τρίτη  17.11.2020.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου την 18.11.2020, για την ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών και τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού.

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εμφανίστηκαν τα τακτικά μέλη κ. Καρακούσης Σπυρίδων (Πρόεδρος), Παντελέων Ιωάννης (μέλος)  και  το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπακόλας Χρήστος.  Διαπιστώθηκε απαρτία και η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε τις εργασίες του ελέγχου  της,  σύμφωνα με  τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο σύστημα, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, από τον οικονομικό φορέα ,  με την επωνυμία  «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως ζητήθηκε από την αναθέτουσα με το υπ΄ αριθ. 11637/10.11.2020 έγγραφό της.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με μέση έκπτωση 15,00 %.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Καρακούσης Σπυρίδων

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Μπακόλας Χρήστος Παντελέων Ιωάννης
ΤΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών ΠΕ Γεωπονίας

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την 29/2020 (Ψ7ΚΞΩ1Θ-8ΞΨ)σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ «τροποποίησης τεχ. προγ. & π/υ»
 • Την 43/2020 (ΩΜΝΦΩ1Θ-Ο38) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ «έγκριση της ανωτέρω απόφασης».
 • Την 56167,38973/10.4.20 (Ω5ΟΓΟΡ1Φ-Υ54) απόφαση της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 1/2020 μελέτη του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» (CPV:45233120-6) π/υ (109.677,42 + 26.322,58 ΦΠΑ 24%) 000,00€.
 • Τον ΚΑ 02.64.7323.005 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ» ποσού 837,67€ προερχόμενο από α) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} με το ποσό των 100.000,00€  και β) από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών   με το ποσό των 36.837,67€.
 • το 20REQ007375696 2020-09-25 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 358/9569/28.09.2020 (6Φ30Ω1Θ-ΒΑΖ)(20REQ007381382 2020-09-28) ΑΑΥ
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 25/09/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 258/2020 (Ψ49ΕΩ1Θ-ΧΝΡ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 9977/05.10.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007422054 2020-10-05,
 • την 9978/05.10.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007422190 2020-10-05,
 • την 9979/05.10.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΤΓ9Ω1Θ-3ΓΘ,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • το από 10.11.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/06.11.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» (CPV:45233120-6) με αρ. μελέτης 1/2020 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (109.677,42 + 26.322,58 ΦΠΑ 24%) 136.000,00€.

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με μέση έκπτωση 15,00 %.

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 354/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email