354/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/08.09.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 354/2016

    

Περίληψη : Εκμίσθωση ή μη του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μεγάλου Βάλτου .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13002/02.09.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Γεώργας Χρήστος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             13 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
3 Μπακόλιας Παναγιώτης   14 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       15 Ζάρκος Δημήτριος       (Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.)
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       16 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Χρυσικός Παύλος       17 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             18 Μπούρης Ευάγγελος    
8 Φιακάς Παναγιώτης   19 Λαλιώτης Γεώργιος    
9 Δομετίου Βασίλειος   20 Νανόπουλος Βασίλειος    
10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σκαρμούτσος Νικόλαος   (Προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
11 Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος                 3 Μυττάς Ιωάννης   4 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Ραυτόπουλος Γεώργιος 6 Κελλάρης Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
      Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
      Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
      Κοτσίρης Β. (Στενού)  
      Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
      Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
      Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
      Ρέλιας Α. (Γκούρας)  

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου

για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 8ο

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκμίσθωση ή μη του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μεγάλου Βάλτου»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη των μελών του, την αριθ. 6/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τ. Κ. Μεγάλου Βάλτου η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 4 / 05-09-2016 συνεδριάσεως του Συμβουλίου Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου.

     Αριθ. Απόφασης :  6 / 2016

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση για εκμίσθωση ή μη ακίνητου του δήμου που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα.-

 

     Στο Μεγάλο Βάλτο και στο Κοινοτικό Τοπικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΣΤΑΘΗ Σωτηρίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, ύστερα από την αριθμ. 12886 / 31-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 3 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλαδή:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Πρόεδρος                                     ΟΥΔΕΙΣ

ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

    

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση για εκμίσθωση ή μη ακίνητου του δήμου που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε προφορικά τους Συμβούλους και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Προτείνει την εκμίσθωση του ισογείου του Κοινοτικού Καταστήματος στη Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου, επιφάνειας περίπου 96 τ.μ., ως Κ.Υ.Ε. (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου

ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 6/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τ. Κ. Μεγάλου Βάλτου ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα    

   πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την εκμίσθωση του ισογείου του Δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μεγάλου Βάλτου, εμβαδού 96 τ. μ. περίπου ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την με αριθ. 6/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τ. Κ. Μεγ. Βάλτου , η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να προβεί στον καθορισμό των όρων Δημοπράτησης του εν λόγω Δημοτικού ακινήτου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 354/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email