353/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 353/2020   θέμα 7ο: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 06/11/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που ακολουθεί:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Κιάτο 06/11/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 10410/13.10.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC007467615 2020-10-13

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:   α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10410/13.10.2020 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 279/2020 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

 

Σήμερα, την 6η/11/2020, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ », προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Σικυωνίων τα τακτικά  μέλη κ. Μαστέλλου Γεωργία (Πρόεδρος), κ. Ιωάννου Αργύρης (μέλος) και κ.Σπανού Παναγιώτα (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1  ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. 29/10/2020 12:10:00
2  ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30/10/2020 09:39:28
3  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 02/11/2020 08:44:37
4  ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 02/11/2020 08:56:37
5  Κ/Ξ 3 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ –   ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 02/11/2020 09:40:44
6  Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ Α. Ε. 02/11/2020 10:18:35
7  Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 02/11/2020 10:52:58
8  Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ   δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ 02/11/2020 11:03:39
9  MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

02/11/2020 11:07:00

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα  τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 170040 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 43,71 %
2 170377 Κ/Ξ 3 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 38,00 %
3 169992 Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ 32,90 %
4 169914 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30,16 %
5 169695 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 25,31 %
6 170200 MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 24,10 %
7 170176 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,00 %
8 169202 Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ Α. Ε. 12,00 %
9 170045 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. 1,00 %

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

 

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

 • Όσον αφορά τον έλεγχο των ΤΕΥΔ διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :

Α) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», θα πρέπει σύμφωνα με το άρθ. 22.Δ της διακήρυξης να συμπληρώσει τα πεδία 2, 3 και 6  στο Τμήμα Γ: Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ.

Β) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»,  θα πρέπει σύμφωνα με το άρθ. 22.Δ της διακήρυξης να συμπληρώσει τα πεδία 2, 3 και 6  στο Τμήμα Γ: Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ.

Γ) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «MA. CON. STRUCTION A.E. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα 22.Γ & 22.Δ της διακήρυξης να συμπληρώσει το πεδίο 6 στο Τμήμα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ και τα πεδία 2,3, & 6 στο Τμήμα Γ: Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του Μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ, και

 • Όσον αφορά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι :

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.» δεν υπέβαλε καμία εγγυητική επιστολή και  ως εκ τούτου απορρίπτεται από την διαγωνιστική διαδικασία .

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των λοιπών εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές. Επίσης, έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των ανωτέρω επιστολών που κατατέθηκαν.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ζήτησε από την αναθέτουσα να αποστείλει έγγραφο στους οικονομικούς φορείς, καλώντας τους να προβούν στη συμπλήρωση των ΤΕΥΔ τους και διέκοψε τη συνεδρίαση, προκειμένου να επανέλθει για τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Ακολούθως, με τα υπ’ αρ. 11519/09.11.2020 & 11520/09.11.2020 έγγραφα, η Αναθέτουσα κάλεσε τους τρεις (3) οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν και επανυποβάλλουν  ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους εντός προθεσμίας επτά  (7) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, ήτοι έως την Δευτέρα  16.11.2020.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου την 17.11.2020, για την ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών και τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού.

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εμφανίστηκαν τα τακτικά μέλη κ. Μαστέλλου Γεωργία (Πρόεδρος),   κ. Ιωάννου Αργύρης (μέλος),  κ. Σπανού Παναγιώτα (μέλος).   Διαπιστώθηκε απαρτία και η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε τις εργασίες του ελέγχου  της.

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο σύστημα, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, από τους οικονομικούς φορείς, με τις επωνυμίες : α) «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»,  και β) «MA. CON. STRUCTION A.E. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία : «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», δεν προσκόμισε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ, όπως ζητήθηκε από την αναθέτουσα με το υπ΄ αριθ. 11519/09.11.2020 έγγραφό της, ως εκ τούτου αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Ακολούθως, ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 170040  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 43,71 %
2  169992 Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ 32,90 %
3  169914 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30,16 %
4 169695 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ  25,31 %
5  170200  MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 24,10 %
6 170176 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,00 %
7 169202 Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ  Α. Ε. 12,00 %

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. », με μέση έκπτωση  43,71 %.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ Αγρονόμων

Τοπογράφων Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Ιωάννου Αργύρης 2.  Σπανού Παναγιώτα
ΤΕ Πολιτικών

Μηχανικών

ΤΕ Πολιτικών

Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την 4207/30.12.2019 (ΑΔΑ:68Δ67Λ1-2Θ7) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί Ένταξης της Πράξης [Έργου] «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην ΤΚ Κρυονερίου, Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» – Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Υποδράση 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)» με τα στοιχεία του Παραρτήματος II αυτής.
 • Την 47/2020 (ΨΤΖ1Ω1Θ-ΜΞΓ) απόφαση ΔΣ αποδοχής απόφασης ένταξης
 • Την 58/2020 (ΩΜ8ΨΩ1Θ-ΔΣΗ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ, τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ».
 • Την 81/2020 (69ΒΘΩ1Θ-39Β) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ, έγκριση της ανωτέρω απόφασης.
 • Την 79433,66576/27.05.2020 (ΩΦΨΥΟΡ1Φ-Ω0Γ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 9/2018 μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:45212200-8) π/υ (322.580,64 + 77.419,35 ΦΠΑ 24%) 999,99€.
 • Τον Κ.Α. 02.64.7341.018 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με   τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010871447, ποσού 999,99€  από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», της Περιφέρειας Πελοποννήσου.-
 • το 20REQ007279718 2020-09-09 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 338/8759/09.09.2020 (ΨΑΟ4Ω1Θ-25Ψ)(20REQ007284118 2020-09-10) ΑΑΥ
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 10/09/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 279/2020 (62ΚΖΩ1Θ-ΖΓΚ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 10410/13.10.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007467615 2020-10-13,
 • την 10412/13.10.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007469001 2020-10-13,
 • την 10415/13.10.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΣΜ1Ω1Θ-ΨΒΞ,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • το από 06.11.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/06.11.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:45212200-8)  με αρ. μελέτης 9/2018 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (322.580,64 + 77.419,35 ΦΠΑ 24%) 399.999,99€.

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » με μέση έκπτωση  43,71 %.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 353/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email