353/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤOΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 48ο/20-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατόπιν της   64/04.07.2014 ανακοπής της ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτηκαι ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ.12789/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)                        ουδείς
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
Μυττάς Ιωάννης
Ζάρκος Δημήτριος
Μπουζιάνη Βασιλική
Αλεξόπουλος Βασίλειος
Σπανός Κων/νος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατόπιν της 64/04.07.2014 ανακοπής της ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κοςΣπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα παρακάτω:

Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από04.07.2014 ανακοπήτης κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ κατά του Δήμου Σικυωνίων, με αρ. καταχώρησης 64/47/2014, δυνάμει της οποίας ζητείται: 1. Να γίνει δεκτή η εν λόγω ανακοπή, 2. Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 459/05.06.2014 Ταμειακή βεβαίωση του Δήμου Σικυωνίων με την οποία βεβαιώθηκε η είσπραξη ολικού ποσού 34.048,81€ στο όνομα αυτής, 3. Να απαλλαγεί πάσης δια της ταμειακής αυτής βεβαίωσης καθώς και 4. Να διαταχθεί παν έτερο νόμιμο.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου και πρότεινε τoΔικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθουκο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά τη δικάσιμο της 10ης/01/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30’πμ καθώς και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της και μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) ΚΔΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) «Κλεισθένης»,
 • την από 04.07.2014 ασκηθείσα ανακοπή
 • την ΚΛ1969/24.10.2018 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΟρίζειτoΔικηγόρο του Δ.Σ. Κορίνθουκο Γαβριήλ Τασούλη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ύστερα από την 04.07.2014 ασκηθείσα ανακοπή κατ’ άρθρο 217 Ν. 2717/1999της κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, πρώην συζ. Μπράιαν Μπακρόιντ κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας ζητείται: 1.Να γίνει δεκτή η εν λόγω ανακοπή, 2. Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 459/05.06.2014 Ταμειακή βεβαίωση του Δήμου Σικυωνίων με την οποία βεβαιώθηκε η είσπραξη ολικού ποσού 34.048,81€ στο όνομα αυτής, 3.Να απαλλαγεί πάσης δια της ταμειακής αυτής βεβαίωσης καθώς και 4. Να διαταχθεί παν έτερο νόμιμο.

Η δικάσιμος έχει ορισθεί για την 10η.01.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30’ π.μ. σύμφωνα με την ΚΛ1969/24-10-2018 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής ή ματαίωσης της.

Β.  Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπήτης κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και η προαναφερθείσα προβεί στην άσκηση ενδίκων μέσων ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να παρασταθεί ως πληρεξούσιος του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Γ. Σε περίπτωση που η ασκηθείσα ανακοπήτης κας Παναγιώτας Κων/νου Τότου, γίνει αποδεκτή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Δ. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Ε. Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η προαναφερθείσα αμοιβή θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

ΣΤΗ πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ζ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 353/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-11-2018

Print Friendly, PDF & Email