353/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 353/2017

Περίληψη : Επί του με αριθ. πρωτ. 14262/31-8-2017 αιτήματος της κ. Βελλινιάτη Κων/νας με θέμα: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος στην οδό Σικυώνος αριθ. 25 στη Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: oυδεμία.  
     
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 27ο

     Στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί του με αριθ. πρωτ. 14262/31-8-2017 αιτήματος της κ. Βελλινιάτη Κων/νας με θέμα: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος στην οδό Σικυώνος αριθ. 25 στη Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το εν θέματι αίτημα της κ. Βελλινιάτη Κων/νας με το οποίο αιτείται άδεια μόνιμης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του Γραφείου Τελετών ιδιοκτησίας της , που βρίσκεται στην οδό Σικυώνος αριθ. 25 της Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου, λόγω της ιδιαιτερότητας του γραφείου της .  

Β. Την από 5-9-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο, 05/09/2017
     

ΠΡΟΣ: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

       

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 34§ 3 εδαφ. β & το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ.
  2. Το Ν. 960/1979 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα
  3. Την αριθμ. 14262/2017 αίτηση της κας Βελλινιάτη Κων/νας, για άδεια παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του γραφείου τελετών που διατηρεί.
  4. Την από 05.09.2017 Έκθεση Αυτοψίας της υπαλλήλου κας Γεωργίας Κόλλια
  5. Το γεγονός ότι στην οδό Σικυώνος αρ. 25 στην ΔΚ Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, βρίσκεται στο ισόγειο της οικοδομής το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ της αιτούσης, αλλά δεν υφίσταται είσοδος – έξοδος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, όπως άλλωστε φαίνεται και στις συνημμένες φωτογραφίες.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Να μη χορηγηθεί άδεια, στην κα Βελλινιάτη Κων/να, τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων στάσης και στάθμευσης οχημάτων, στην οδό Σικυώνος αρ. 25, διότι αφού δεν υφίσταται είσοδος – έξοδος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης δεν προβλέπεται η ανωτέρω άδεια.

              

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το με αριθ. πρωτ. 14262/31-8-2017 αίτημα της κ. Βελλινιάτη Κων/νας ,
  • την από 5-9-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου –και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Α. Λεονάρδου, Β. Δομετίου, Γ. Θελερίτη και Ι. Κελλάρη.

Οι   Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Κ. Μαυραγάνη και Σ. Κουτρέτσης έδωσαν λευκή ψήφο.

   Εγκρίνει,την χορήγηση άδειας τοποθέτησης σήματος του Κ.Ο.Κ. για στάση & στάθμευση του Ε Ι Χ οχήματος ιδιοκτησίας Βελλινιάτη Κων/νας στην οδό Σικυώνος αριθ. 25 της Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου και έμπροσθεν του Γραφείου Τελετών ιδιοκτησίας της , λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος.

Σημείωση: Σε περίπτωση τροποποίησης των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει την παρούσα .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 353/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email