352/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 48ο/20-11-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 352/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη επιταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μετά την 56/2018 διαταγή του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση αυτής στον Πιτίνη Κωνσταντίνο.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12789/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)                            ουδείς
2. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3. Μυττάς Ιωάννης    
4. Ζάρκος Δημήτριος    
5. Μπουζιάνη Βασιλική    
6. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7. Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

ΘΕΜΑ 5ο  

ημερήσιας διάταξης

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη επιταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μετά την 56/2018 διαταγή του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση αυτής στον Πιτίνη Κωνσταντίνο, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την 56/2018 διαταγή του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση του Δήμου μας  περί της έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου  του ακινήτου επί της οδού Μαυρούλια 5 στο Κιάτο από τον Πιτίνη Κωνσταντίνο.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός:

  1. δικηγόρου προκειμένου όπως προβεί στη σύνταξη επιταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και πρότεινε το δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών κο Σταύρο Παπασταματάκη καθώς και
  2. δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της προαναφερθείσας διαταγής και πρότεινε το Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, κο Κωνσταντίνο Πίκουλα.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716 Β/26—08-2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/ Β/18-09-2008 Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών,
  • την 56/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος,
  • την 228/2018 (7Σ08Ω1Θ-Π63) απόφαση ΟΕ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων, τo δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κο Σταύρο Παπασταματάκη, προκειμένου να συντάξει την επιταγή απόδοσης χρήσης μισθίου από τον κο Πιτίνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου.

 

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

 

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών»  με ποσό  40.000,00€.

 

Δ. Ορίζει το Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, τον κο Κωνσταντίνο Πίκουλα, προκειμένου να προβεί στην επίδοση της σχετικής διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου από τον κο Πιτίνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, κι αν προκύψει ανάγκη και στην εκτέλεση αυτής.

 

Ε. Οι δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό 4.500,00€.

 

ΣΤ. Η πληρωμή του δικαστικού επιμελητή θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 352/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.       Κελλάρης Βασίλειος

2.       Μυττάς Ιωάννης

3.       Ζάρκος Δημήτριος

4.       Μπουζιάνη Βασιλική

5.       Αλεξόπουλος Βασίλειος

6.       Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-11-2018

 

 

Print Friendly, PDF & Email