352/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 352/2017

Περίληψη : Απόφαση δέσμευσης ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: oυδεμία.  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 26ο

Στο 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : Απόφαση δέσμευσης ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 13/09/2017 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων.

Σε συνέχεια της με Α.Π: 2204/12.09.2017 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία καλούνται ως δυνητικοί δικαιούχοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου να υποβάλουν προτάσεις έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στην εκπόνηση μελετών των ακόλουθων έργων:

 1. «Αγροτική οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια», προϋπολογισμού 800.000,00 €.
 2. «Αγροτική οδοποιία (βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός», προϋπολογισμού 800.000,00 €.
 3. «Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 800.000,00€.
 4. «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 800.000,00€.
 5. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00€.

Ο Δήμος Σικυωνίων στο μεγαλύτερο ποσοστό του αποτελείται από αγροτικές περιοχές με ενεργή ενασχόληση των δημοτών του με την αγροτική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ως εκ τούτου ο κύριος οικονομικός κλάδος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου είναι ο πρωτογενής και αποτελεί το βασικό συντελεστή απασχόλησης και εισοδημάτων.

Η κακή ποιότητα των υπαρχόντων αγροτικών δρόμων συμβάλλει στην δύσκολη πρόσβαση των αγροτών από και προς τα αγροτεμάχιά τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα την καθιστούν και αδύνατη.

Αποτέλεσμα αυτού είναι :

– η μείωση της παραγωγής

– η χρονοκαθυστέρηση στις παραγωγικές διαδικασίες

– η δυσκολία της μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων

– η ζημία με την φθορά των προϊόντων κατά την μεταφορά τους

– φθορές στα μηχανήματα – οχήματα

Βάσει της υπάρχουσας κατάστασης που παρουσιάζουν τα υπόψη αγροτικά οδικά δίκτυα, τα εν λόγω έργα κρίνονται απαραίτητα και άμεσης προτεραιότητας.

Απώτερος στόχος της υλοποίησης των έργων είναι η βελτίωση του βασικού συντελεστή απασχόλησης και εισοδημάτων η οποία θα δράσει καταλυτικά στην μείωση και ίσως και στην εξάλειψη του φαινομένου της μαζικής εγκατάλειψης και ερήμωσης της επαρχίας με την οικονομική μετανάστευση – συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Επιπλέον η οικονομική ευημερία και η τοπική ανάπτυξη θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου Σικυωνίων.

Σύμφωνα με τις επιταγές της προαναφερθείσας πρόσκλησης και προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης τα προτεινόμενα έργα, είναι απαραίτητη η πρόβλεψή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκάστου Δήμου και σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό απαιτείται αντίστοιχη απόφαση/δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό τροποποιηθεί συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων (ΟΤΑ α’ βαθμού) διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2011, της Υ.Α. 35829/2014 (ΦΕΚ 2642/Β) και της Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970/Β). Κατά το άρθρο 7 της Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970/Β) «Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου 2014−2019 δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού και παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού της δημοτικής περιόδου 2010−2014…..».

Στον εκπονηθέν από Σεπτέμβριο 2011 «Οδηγός Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων» από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, και δη στο Κεφάλαιο 5, παράγραφος 5.2 γίνεται μνεία για τις ανάγκες επικαιροποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μεταξύ άλλων όταν πρόκειται για ενσωμάτωση δράσεων στους άξονες, Μέτρα και Στόχους που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που σχεδιάζονται και εντάσσονται κατά την εξέλιξη του Προγράμματος είτε όταν προγραμματίζονται Δράσεις που μπορεί να χρηματοδοτηθούν με την αξιοποίηση νέων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, χρηματοδοτικών εργαλείων, κ.ο.κ.

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία επικαιροποίησης είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία ζητά από τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μεταβολές που αναμένονται και νέες σχεδιαζόμενες δράσεις ώστε να καλυφθούν οι νέοι αναθεωρημένοι στόχοι.

Τέλος σύμφωνα πάντα με τον ανωτέρω οδηγό η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέσεις με τις απαιτήσεις εισαγωγής δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στο Επιχειρησιακό (για τη χρηματοδότηση δράσεων από το ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ), εκτιμάται ότι πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

Εν προκειμένω λόγω του περιορισμού χρόνου καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στην πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η 30η Οκτωβρίου 2017, με την παρούσα εισήγηση αιτούμεθα την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την δέσμευση ένταξης των προαναφερθέντων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση και έγκριση του οποίου θα εξελιχθούν σε άμεσο χρονικό διάστημα.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α),
 • τις διατάξεις της Υ.Α. 35826/2014 (ΦΕΚ 2642/Β)
 • τις διατάξεις της Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ ΄Β 2970),
 • την 8/2017 (6ΟΞΩΩ1Θ-ΨΙΗ) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Β’ Φάση)» και η Έκθεση διαδικασιών κατάρτισης,
 • την 49056/11.04.2017 Διαπιστωτική Πράξη της οικεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 • την από 13/09/2017 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης του Δήμου μας.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Δεσμεύεται για την ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σικυωνίων, οι διαδικασίες επικαιροποίησης και έγκρισης του οποίου θα εξελιχθούν άμεσα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων (ΟΤΑ α’ βαθμού) .

α/α τίτλος έργου προϋπολογισμός
 1. 1.

«Αγροτική οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια»

 

 

800.000,00 €.

 1. 2.

«Αγροτική οδοποιία (βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός»

800.000,00 €.
 1. 3.

«Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

 

800.000,00€.
 1. 4.

«Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

800.000,00€.
 1. 5.

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

 

500.000,00€.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 352/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

352/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 352/2017

Περίληψη : Απόφαση δέσμευσης ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: oυδεμία.  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 26ο

Στο 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : Απόφαση δέσμευσης ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 13/09/2017 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Σε συνέχεια της με Α.Π: 2204/12.09.2017 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία καλούνται ως δυνητικοί δικαιούχοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου να υποβάλουν προτάσεις έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στην εκπόνηση μελετών των ακόλουθων έργων:

 1. «Αγροτική οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια», προϋπολογισμού 800.000,00 €.
 2. «Αγροτική οδοποιία (βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός και επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 11/2011 μελέτης (Τ.Κ. Κλημεντίου, Σουλίου, Διμηνιού και Σικυώνος)», προϋπολογισμού 800.000,00 €.
 3. «Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 800.000,00€.
 4. «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 800.000,00€.
 5. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00€.

Ο Δήμος Σικυωνίων στο μεγαλύτερο ποσοστό του αποτελείται από αγροτικές περιοχές με ενεργή ενασχόληση των δημοτών του με την αγροτική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ως εκ τούτου ο κύριος οικονομικός κλάδος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου είναι ο πρωτογενής και αποτελεί το βασικό συντελεστή απασχόλησης και εισοδημάτων.

Η κακή ποιότητα των υπαρχόντων αγροτικών δρόμων συμβάλλει στην δύσκολη πρόσβαση των αγροτών από και προς τα αγροτεμάχιά τους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα την καθιστούν και αδύνατη.

Αποτέλεσμα αυτού είναι :

– η μείωση της παραγωγής

– η χρονοκαθυστέρηση στις παραγωγικές διαδικασίες

– η δυσκολία της μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων

– η ζημία με την φθορά των προϊόντων κατά την μεταφορά τους

– φθορές στα μηχανήματα – οχήματα

Βάσει της υπάρχουσας κατάστασης που παρουσιάζουν τα υπόψη αγροτικά οδικά δίκτυα, τα εν λόγω έργα κρίνονται απαραίτητα και άμεσης προτεραιότητας.

Απώτερος στόχος της υλοποίησης των έργων είναι η βελτίωση του βασικού συντελεστή απασχόλησης και εισοδημάτων η οποία θα δράσει καταλυτικά στην μείωση και ίσως και στην εξάλειψη του φαινομένου της μαζικής εγκατάλειψης και ερήμωσης της επαρχίας με την οικονομική μετανάστευση – συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Επιπλέον η οικονομική ευημερία και η τοπική ανάπτυξη θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου Σικυωνίων.

Σύμφωνα με τις επιταγές της προαναφερθείσας πρόσκλησης και προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης τα προτεινόμενα έργα, είναι απαραίτητη η πρόβλεψή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκάστου Δήμου και σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό απαιτείται αντίστοιχη απόφαση/δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό τροποποιηθεί συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων (ΟΤΑ α’ βαθμού) διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2011, της Υ.Α. 35829/2014 (ΦΕΚ 2642/Β) και της Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970/Β). Κατά το άρθρο 7 της Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ 2970/Β) «Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου 2014−2019 δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού και παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού της δημοτικής περιόδου 2010−2014…..».

Στον εκπονηθέν από Σεπτέμβριο 2011 «Οδηγός Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων» από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, και δη στο Κεφάλαιο 5, παράγραφος 5.2 γίνεται μνεία για τις ανάγκες επικαιροποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μεταξύ άλλων όταν πρόκειται για ενσωμάτωση δράσεων στους άξονες, Μέτρα και Στόχους που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που σχεδιάζονται και εντάσσονται κατά την εξέλιξη του Προγράμματος είτε όταν προγραμματίζονται Δράσεις που μπορεί να χρηματοδοτηθούν με την αξιοποίηση νέων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, χρηματοδοτικών εργαλείων, κ.ο.κ.

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία επικαιροποίησης είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία ζητά από τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μεταβολές που αναμένονται και νέες σχεδιαζόμενες δράσεις ώστε να καλυφθούν οι νέοι αναθεωρημένοι στόχοι.

Τέλος σύμφωνα πάντα με τον ανωτέρω οδηγό η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέσεις με τις απαιτήσεις εισαγωγής δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στο Επιχειρησιακό (για τη χρηματοδότηση δράσεων από το ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ), εκτιμάται ότι πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

Εν προκειμένω λόγω του περιορισμού χρόνου καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στην πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η 30η Οκτωβρίου 2017, με την παρούσα εισήγηση αιτούμεθα την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την δέσμευση ένταξης των προαναφερθέντων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση και έγκριση του οποίου θα εξελιχθούν σε άμεσο χρονικό διάστημα.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α),
 • τις διατάξεις της Υ.Α. 35826/2014 (ΦΕΚ 2642/Β)
 • τις διατάξεις της Υ.Α. 41179/2014 (ΦΕΚ ΄Β 2970),
 • την 8/2017 (6ΟΞΩΩ1Θ-ΨΙΗ) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Β’ Φάση)» και η Έκθεση διαδικασιών κατάρτισης,
 • την 49056/11.04.2017 Διαπιστωτική Πράξη της οικεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 • την από 13/09/2017 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης του Δήμου μας.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Δεσμεύεται για την ένταξη των παρακάτω έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σικυωνίων, οι διαδικασίες επικαιροποίησης και έγκρισης του οποίου θα εξελιχθούν άμεσα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων (ΟΤΑ α’ βαθμού) .

α/α τίτλος έργου προϋπολογισμός
 1. 1.

 

«Αγροτική οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια»

 

800.000,00 €.

 1. 2.

«Αγροτική οδοποιία (βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός και επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 11/2011 μελέτης (Τ.Κ. Κλημεντίου, Σουλίου,   Διμηνιού και Σικυώνος)»

800.000,00 €.
 1. 3.

«Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

 

800.000,00€.
 1. 4.

«Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

 

800.000,00€.
 1. 5.

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

500.000,00€.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 352/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email