351/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

36ης/23.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 351/2021   7ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16305/19.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 22/11/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  09/2016  της Τ. Υ.  του Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 1.998.999,99 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή χρηματοδότησης:  Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ανάθεση:  Ανοικτός  Διαγωνισμός,  (398/2017 Απόφαση  Ο.Ε.)     

Ανάδοχος: MA.CON.STRUCTION A.E.       

Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ.:  1309/07-02-2018

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου:  Έως 07-08-2019

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Έως 07-02-2020, 240/2019 Α.Δ.Σ.

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Έως 07-05-2020, 38/2020 Α.Δ.Σ.

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Έως 07-08-2020, 101/2020 Α.Δ.Σ.

4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Έως 07-03-2021, 170/2020 Α.Δ.Σ.

5η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Έως 07-07-2021, 40/2021 Α.Δ.Σ.

6η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Έως 07-12-2021, 129/2021 Α.Δ.Σ.

Ποσό συμφωνητικού: 637.997,79 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέποντες:  Κων/να Φίλη, Μιχάλης Μαθιόπουλος,

2) Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω έργου με αριθ. πρωτ.: 10738/2021, ποσού 118.667,59€, με ΦΠΑ 24%, που υπογράφηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2021,

3) Την αριθ. 533/08-11-2021 αίτηση της MA.CON.STRUCTION A.E.,  Αναδόχου του έργου του θέματος,

4) Την αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11825/19-11-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (7η Παράταση) του Υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», Α/Α 1, της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», Α/Α 1 της Πράξης  5001387,

5) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

Την χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», σύμφωνα με την 09/2016 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά  τέσσερις (4)  μήνες, ήτοι έως 07-04-2022,  για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στο έργο και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου εκτιμώνται στο χρονικό διάστημα που προτείνεται να παραταθεί η διάρκεια του έργου και είναι οι κάτωθι:

 

  • Η επιβολή των έκτακτων περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 δυσχεραίνει τον προγραμματισμό, την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση πολλών εκ των εργασιών που υπολείπονται.
  • Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 3ο ΑΠΕ , ο οποίος αφορά και σε εργασίες της 1ης ΣΣ του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη και απαιτούν επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωσή τους καθώς πρόκειται για εξειδικευμένες εργασίες και υλικά που βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισή τους.

 

Οι Επιβλέποντες

 

Κων/να Φίλη

Πολ. Μηχανικός ΠΕ3

 

Μιχάλης Μαθιόπουλος

Ηλ. Μηχανικός ΤΕ4

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

                                                     

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την 7η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με αρ. μελέτης  9/2016, κατά  τέσσερις (4)  μήνες ήτοι έως 07-04-2022                          με αναθεώρηση τιμών για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω του ότι,

 

  • Η επιβολή των έκτακτων περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 δυσχεραίνει τον προγραμματισμό, την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση πολλών εκ των εργασιών που υπολείπονται.
  • Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 3ο ΑΠΕ , ο οποίος αφορά και σε εργασίες της 1ης ΣΣ του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη και απαιτούν επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωσή τους καθώς πρόκειται για εξειδικευμένες εργασίες και υλικά που βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισή τους.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 351/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.11.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email