351/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 351/2020   θέμα 5ο: Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- έπειτα από άγονο διαγωνισμό, του 4ου Τμηματικού π/υ της 537/2020 Διακήρυξης «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του Ν. 3852/2010.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:

 

 • Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Την 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020»,
 • Την 25/2019 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου,
 • Το από 23.12.2019 πρωτογενές αίτημα (19REQ006092306 2019-12-23) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 • Την 401/15692/24.12.2019 ΑΑΥ (Ω6ΕΞΩ1Θ-ΩΡ0)(19REQ006124073 2019-12-31) πολυετούς δαπάνης,
 • Τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων και δέσμευση των σχετικών πιστώσεών τους.
 • Την 5/2020 (ΩΒΣ5Ω1Θ-ΥΗΜ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνή διαγωνισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2020-2021»
 • Την 537/23-01-2020 (20PROC006200637 2020-01-27) Διακήρυξη
 • Την ID:2020/S 017-035749 προκήρυξη της σύμβασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Την 644/27-01-2020 (ΩΙΘ2Ω1Θ-ΥΓΧ) Περίληψη Διακήρυξης
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Την Α/Α Συστήματος: 166542 (Αριθ. Πρωτ.: 1845/26-02-2020) μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία καυσίμων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” για τον 1ο, 2ο και 5ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 25/2019 μελέτης,
 • Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 83633) κατά τον οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/2020 Διακήρυξης.
 • Το 1ο/03.03.2020 & 2ο/04.03.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • Την αριθ. 30/2020 (6ΖΖΙΩ1Θ-1Ε7) απόφαση ΟΕ περί κήρυξης ως άγονου του διαγωνισμού ως προς τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/2020 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 959,30€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 162.389,53€ (με Φ.Π.Α. 24%) την ματαίωση της διαδικασίας για τα συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α του Ν. 4412/2016 και έγκρισης της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.
 • Την αριθ. Δ 80/24-09-2020 θετική γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του διαγωνισμού ως προς τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/2020 Διακήρυξης.
 • Την αριθ. 274/2020 (Ψ9ΗΑΩ1Θ-ΔΡΡ) απόφαση ΟΕ περί έγκρισης της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης, έπειτα από την σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
 • Την αριθ. 9841/01-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους προμηθευτές καυσίμων για την υποβολή προσφοράς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
 • Το 3ο/08.10.2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με το οποίο διαπιστώνεται ότι δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον από προμηθευτές καυσίμων και δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/2020 Διακήρυξης.
 • Το από 19/11/2020 πρακτικό για την απευθείας ανάθεση του 4ου Τμηματικού π/υ της προμήθειας,
 • Την επείγουσα ανάγκη για πετρέλαιο θέρμανσης διότι τα σχολεία και οι Παιδικοί Σταθμοί έχουν ήδη ανοίξει, οι θερμοκρασίες, κυρίως τις πρωινές ώρες, είναι χαμηλές και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι απαραίτητο ώστε να λειτουργήσουν ομαλά και να αποφευχθεί ο κίνδυνος για την υγεία των παιδιών.
 • Την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018, διότι οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών καυσίμων ξεκίνησαν εγκαίρως, εξαντλήθηκαν όλες οι περιπτώσεις ανάδειξης προμηθευτή σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και η ανάγκη για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης πλέον, είναι ΑΜΕΣΗ.
 • Την αριθ. 11882/17-11-2020 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Κάτω Διμηνιό, για τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 537/2020 Διακήρυξης.
 • Την αριθ. 12025/19-11-2020 κατατεθείσα προσφορά της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • όλα τα ανωτέρω,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.  Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στην ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Κάτω Διμηνιό, T.K. 20200, τηλ.: 2742028649, με Α.Φ.Μ. 801245598, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης μείον πέντε τοις εκατό                    (-5%) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Β. Κατακυρώνει στην ανωτέρω εταιρεία, την εκτέλεση της προμήθειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης -λόγω κατεπείγοντος- σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του 4ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 25/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ)

Α/Α Περιγραφή ΦΟΡΕΑΣ Μ. Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1 Πετρέλαιο θέρμανσης

CPV 09135100-5

Σχολ. Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης-Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΦΕΝΕΟΥ lt 27.000,00 0,833 22.491,00
Σχολ. Επιτροπή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης-Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΦΕΝΕΟΥ lt 25.000,00 0,833 20.825,00
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΦΕΝΕΟΥ lt 9.874,91 0,833 8.225,80
Σύνολο: 61.874,91   51.541,80
ΦΠΑ 24%:     12.370,03
Γενικό Σύνολο:     63.911,83

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αριθ. 12024/19-11-2020 προσφορά της αναδόχου εταιρείας και τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 25/2019 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 537/2020 διακήρυξης.

 

Γ. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης έως 31.12.2020.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 351/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email