350/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/18.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

350/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του -σχεδίου- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2023 και εφεξής.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του -ΝΕΟΥ- προέδρου                                    κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16177/14.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά και υπό τη νέα σύνθεση,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι.
    – Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Νικ.    
απόντες:   -Ζάρκος Δημήτριος      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 16116/13-10-22 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

 

 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να «Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται».

 

Ως γνωστό, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, του ν.25/1975 (Α’ 74), ν. 429/1976 (Α’ 235), των άρθρων 4, 5, 17 και 20 του ν. 1080/1980 (246 Α΄),  του άρθρου 25 παρ. 12 του ν. 1828/1989 (Α’ 2), των άρθρων 16 παρ. και 27 παρ. 4 του ν. 2130/1993 , του άρθρου 7 παρ. 3 και 4 του ν. 2307/1995, του άρθρου 9 παρ. 14 του ν. 2503/1997, του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 2539/1997, του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 και τέλος του άρθρου 185 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σκοπός του σχετικού τέλους αφορά :

 

α) την αντιμετώπιση από το Δήμο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων και

β) την αντιμετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων.

 

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.

 

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 185 του ν. 4555/2018, «οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που καθορίζονται με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση δημοτικού συμβουλίου, διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς.

 

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρείς (3) τουλάχιστον κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται αναλόγως της χρήσης του κάθε ακινήτου ως εξής:

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

Πέραν των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

 

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας».

 

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α’ 148) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά, από το χρόνο απαλλαγής.

 

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 49039/25-07-2022 (Β’ 3976) σχετικά με την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων για το οικονομικό έτος 2023 και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) έτσι όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και της σχετικής υποχρέωσης στη λήψη από το Δημοτικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης καθορισμού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για τα έτη 2023 και εφεξής εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση, πριν από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το νέο προϋπολογισμό, παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασής σας προκειμένου εν συνεχεία αυτή να εισαχθεί στο Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού ανταποδοτικών τελών ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό  αποκλειστικά την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές.

 

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού και ο καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2022 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας ειδικά για το έτος 2023. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:

 • Την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021,
 • Την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτος 2022 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023,
 • Την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2021 για την ίδια, ως άνω περίοδο,
 • Την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2022, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2021.
 • Την εκτίμηση των εσόδων έτους 2023.
 • Την εκτίμηση των δαπανών έτους 2023.

 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :

 1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
 2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
 3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

 

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2023, θα καταρτισθεί με στοιχεία απολογιστικά του πρώτου οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος) 2022.

Στα πλαίσια αυτά, παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Σικυωνίων:

 

I.        Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων

 1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2021:

·      Για το σύνολο του οικονομικού έτους 2021:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (€)
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.749.174,73
0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 725,00
2111 Από τέλη καθαριότητας 23.174,34
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού          8.579,49
5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά   248.032,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.029.686,08

 

 

 

 • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου (1ος – 8ος) 2021:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (€)
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.210.229,42
0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και   ηλεκτροφωτισμού 585,00
2111.001 Από τέλη καθαριότητας   16.863,16
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού            5.114,94
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά       –
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.232.792,52

 

 

 1. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων Οικονομικού Έτους 2022:
  • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου (1ος – 8ος) 2022:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (€)
0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού     1.185.612,74
0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού        5.327,70
1211.010 Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη αύξησης ενεργειακού κόστους      253.492,73
2111.001 Από τέλη καθαριότητας 8.653,96
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού         59.330,67
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά   94.880,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.607.298,69

 

 

 • Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022

η εισπραξιμότητα στους ΚΑΕ στους οποίους εγγράφονται τα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτρ/σμού, αναμένεται να είναι η εξής:

 

 

ΚΑΕ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ (€)

ΑΠΟ 01/09/2022

ΕΩΣ 31/12/2022

0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού                      395.204,25
0313  Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού        1.775,90
1211.010 Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη αύξησης ενεργειακού κόστους       84.497,58
2111.001 Από τέλη καθαριότητας        2.884,65
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού       29.664,33
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά       48.075,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 562.102,63

 

 • Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022

το σύνολο των εσόδων του Δήμου από την  υπηρεσία  καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού  αναμένεται  να  είναι:

 

 

ΚΑΕ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ (€)

ΑΠΟ 1/1/2022

ΕΩΣ 31/12/2022 

0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.580.816,99
0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 7.103,60
1211.010 Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη αύξησης ενεργειακού κόστους         337.990,31

 

2111.001 Από τέλη καθαριότητας 11.538,61
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  

88.995,00

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά   142.956,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.169.401,32

 

 

 1. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

 1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2021

·      Για  το  σύνολο  του  οικονομικού  έτους  2021, 

οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο ήταν:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (€)
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 767.698,40
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ         44.875,77
02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ       885.987,10
02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ         3.681,00
02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.030,00
02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ        59.072,43
02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ       202.803,41
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00
02.20.73 ΕΡΓΑ 0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)          57.537,97
02.20.8511 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ                  –
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 2.029.686,08

 

 • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 (1ος – 8ος),

οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο  ήταν:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (€)
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 504.204,53
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ            23.910,32
02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 666.132,84
02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.703,00
02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00
02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 18.785,40
02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 55.775,70
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                 0,00
02.20.73 ΕΡΓΑ       0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 57.537,97
02.20.8511 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ                  –
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ     1.331.049,76

 

 

 1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2022.
  • Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 (1ος – 8ος)

οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο ήταν:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (€)
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 475.193,68
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 19.970,83
02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 848.403,64
02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ           1.883,00
02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.062,00
02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 42.356,04
02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 101.843,68
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ           0,00
02.20.73 ΕΡΓΑ            0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)      61.509,90
02.20.8511 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ     1.559.222,77

 

 • για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022 (09ος -12ος)

η εκτίμηση των δαπανών αναμένεται να είναι:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ (€)

ΑΠΟ 1/09/2022

ΕΩΣ 31/12/2022 

02.20.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ            499.237,62
02.20.7 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)             20.503,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 519.740,92

 

 • Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022

το σύνολο των προβλεπόμενων αναγκών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των:

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (€)
02.20.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.087.388,12
02.20.7 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ            0,00
02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)   82.013,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ    2.169.401,32

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2022, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των € 2.169.401,32 ισοσκελίζουν με το ύψος των συνολικών προβλεπόμενων δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των € 2.169.401,32.

 

 • Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2023.
  1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023.

 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 185 του ν. 4555/2018, «οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που καθορίζονται με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση δημοτικού συμβουλίου, διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρείς (3) τουλάχιστον κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται αναλόγως της χρήσης του κάθε ακινήτου ως εξής:

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

 

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

 

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις κατά καιρούς ληφθείσες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων τόσο του πρώην Δήμου Σικυωνίων όσο και των πρώην Δήμων Στυμφαλίας και Φενεού, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού ανά κοινότητα έχουν σήμερα ως εξής:

α/α Κοινότητα Συντελεστής

Οικιακής Χρήσης

(ανά τ.μ. σε €)

Συντελεστής Επαγγελματικής Χρήσης

(ανά τ.μ. σε €)

1 Κιάτου 1,35 2,37
2 Αρχαίας Φενεού 0,8 1,00
3 Ασπροκάμπου 0,8 1,00
4 Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού) 0,95 1,25
5 Βελίνας 0,62 0,62
6 Γκούρας 0,8 1,00
7 Γοννούσας 0,62 0,62
8 Διμηνιού 0,95 1,25
9 Δροσοπηγής 0,8 1,00
10 Καισαρίου 0,8 1,00
11 Καλιάνων 0,8 1,00
12 Καλυβίων 0,8 1,00
13 Καστανιάς 0,8 1,00
14 Κάτω Διμηνιού 0,95 1,25
15 Κεφαλαρίου 0,8 1,00
16 Κλημεντίου 0,62 0,62
17 Κρυονερίου 0,8 1,00
18 Κυλλήνης 0,8 1,00
19 Λαλιωτίου 0,8 1,00
20 Λαύκας 0,8 1,00
21 Ματίου 0,8 1,00
22 Μεγάλου Βάλτου 0,8 1,00
23 Μεσινού 0,8 1,00
24 Μικρού Βάλτου 0,8 1,00
25 Μοσιάς 0,8 1,00
26 Μουλκίου 0,95 1,25
27 Μποζικά 0,62 0,62
28 Πανοράματος 0,8 1,00
29 Παραδεισίου 0,62 0,62
30 Πασίου 0,95 1,25
31 Σουλίου 0,8 1,00
32 Στενού 0,8 1,00
33 Στυμφαλίας 0,8 1,00
34 Ταρσού 0,8 1,00
35 Τιτάνης 0,62 0,62
36 Ψαρίου 0,8 1,00

 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων για οικιακή και επαγγελματική χρήση κατά την 31/08/2022, με βάση τα οποία αποδίδονται τα δημοτικά τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο μας, τόσο από το βασικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Η.) όσο και από τους εναλλακτικούς παρόχους, έχουν ως εξής:

 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ.
ΟΙΚΙΑΚΗ 1.521.918,46
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 380.381,51
ΣΥΝΟΛΟ 1.902.299,97

 

Για την περίοδο από 1/1/2022 έως και 31/08/2022 (8μηνο), από το αντίστοιχο απολογισμό εσόδων ανταποδοτικών τελών τόσο της κατηγορίας εσόδων 03 όσο και και των λοιπών εσόδων που λαμβάνονται υπόψη, όπως εν προκειμένω, ο Κ.Α. 1211.010,, οι Κ.Α. 21 και 32, το ποσό είσπραξης ανέρχεται στα € 1.607.298,69 ενώ για την περίοδο από 01/09/2022 έως και 31/12/2022 (4μηνο), το ποσό είσπραξης αναμένεται να είναι € 562.102,63 κυρίως λόγω των εκτιμήσεων για τον ΚΑ 32 (βλ. σχετική βεβαίωση) και του αναμενόμενου Χρηματικού Υπολοίπου, ήτοι, σύνολο έτους 2022: € 2.169.401,32.

 

Για το έτος 2023, τα αναμενόμενα ποσά είσπραξης υπέρ της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ποσών είσπραξης του έτους 2022 καθώς και του αναμενόμενου ποσού στον Κ.Α. 32 αλλά και του αναμενόμενου Χρηματικού Υπολοίπου, αναμένεται να έχουν ως εξής:

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΠΟ 1/1/2023

ΕΩΣ  31/12/2023

0311 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.580.816,99
0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού             7.103,60
1211.010 Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη αύξησης ενεργειακού κόστους 337.990,31
2111.001 Από τέλη καθαριότητας  11.538,61
3211 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού         351.036,10
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά   109.330,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       2.397.816,28

 

 1. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023.

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΠ – Ο.Σ.Ε. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 470.000,0
02.20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00
02.20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 0,00 52.000,00
02.20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 0,00 3.000,00
02.20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 130.000,00 7.634,77
02.20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00  
02.20.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 25.000,00
02.20.6051.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ) 32.000,00
02.20.6051.003 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 14.000,00
02.20.6051.005 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου ) 44.000,00
02.20.6052.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 12.000,00
02.20.6052.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 3.500,00  
02.20.6052.003 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   2.000,00
02.20.6052.004 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)   1.800,00  
02.20.6054.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) 60.000,00 3.037,64
02.20.6063.002 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2023 24.000,00  
02.20.6063 Προμήθεια Μ.Α.Π. των εργαζομένων του Δήμου μας (2023) 14.000,00
02.20.6063. Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μ.Α.Π. εργαζομένων έτους 2022 (ΓΑΛΑ) 24.000,00
02.20.6063.007 Προμήθεια Μ.Α.Π. των εργαζομένω του Δήμου μας  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ) 14.000,00
02.20.6151.001 Δικαίωμα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π. Ιδιωτικών Εταιρειών) για την Είσπραξη τελών καθαριότητας – φωτισμού 70.000,00
02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 1.113.204,21  
02.20.6234.001 Μίσθωση οχημάτων για μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων της Δ.Ε.Σικυωνίων στο ΣΜΑ Σπαθοβουνίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ)     37.200,00
02.20.6234.002 Μίσθωση οχημάτων για μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων της Δ.Ε.Στυμφαλίας στο ΣΜΑ Σπαθοβουνίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ)     37.200,00
02.20.6234.003 Μίσθωση οχημάτων για μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων της Δ.Ε. Φενεού στο ΣΜΑ Σπαθοβουνίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ) 10.680,77   26.519,23
02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.500,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.074,00
02.20.6263. Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 100.000,00
02.20.6265.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμμάτων 4.000,00
02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.500,00  
02.20.6331.001 Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)  

1.300,00

02.20.6411.001 Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων μέσω πομποδέκτη για τα απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου μας (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 12.000,00    
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00
02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 4.000,00
02.20.6635.001 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 10.000,00
02.20.6635.002 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (2023) 10.000,00
02.20.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 170.000,00
02.20.6641. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 30.000,00  
02.20.6691. Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 20.000,00
02.20.6691. Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 12.000,00
02.20.6691. Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 12.000,00
02.20.6721.003 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2023 775.320,00
02.20.7135.007 Προμήθεια πομποδεκτών και αναμεταδότη VHF 5.000,00
02.20.7135.008 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρωτ. 83385/22.11.2019)     299.977,57
02.20.7135.019 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε.  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

10.000,00

02.20.7135.020 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  

18.000,00

02.20.7135.021 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ  

18.000,00

02.20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021: 22.967,11€ + Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022: 31.081,32€) 54.048,04
02.20.8113. Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

(Δ΄ Τρίμηνο 2022)

125.180,14
02.20.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας  
02.20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων 288.240,88
  Σ Υ Ν Ο Λ Α : 3.708.000,00 74.300,00 476.298,02

 

Συνεπώς, οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των € 3.708.000,00. Τα ποσά των € 74.300,00 από Κ.Α.Π. για μισθοδοσία των υπαλλήλων του πρώην ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στο Δήμο μας καθώς και των € 476.298,02 που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις από την Κεντρική Διοίκηση, δεν λαμβάνονται υπόψη για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών. Άρα, το συνολικό ποσό δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, που θα ληφθεί υπόψη για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών και την προσαρμογή των συντελεστών αυτών ανέρχεται σε €  3.708.000,00.

 

Η αύξηση των δαπανών της υπηρεσίας, αφορά κατά κύριο λόγο στην έναρξη λειτουργίας του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» και τη συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους της υπηρεσίας αλλά και την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, για τη λειτουργία του ΣΔΙΤ:

Η χρέωση θα γίνεται ανά μήνα, με τη μεσοσταθμική τιμή βάσης που σύμφωνα και με τα σχετικά έγγραφα του ΦΟΔΣΑ είναι: € 68,71/τον. + 24% ΦΠΑ = € 85,20/τον.

 

Η ετήσια ποσότητα απορριμμάτων κατά το έτος 2021 που εναπόθεσε ο Δήμος Σικυωνίων στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου από τον οποίο και εξυπηρετείται έως και σήμερα ήταν: 9.100 τόνοι.

 

Συνεπώς και σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά:

-Το ετήσιο κόστος του Δήμου για το ΣΔΙΤ θα είναι: € 85,20/τον Χ 9.100 τον. = € 775.320,00.        

 

Συμπεράσματα:

Με δεδομένο το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τη νομοθεσία που παρατέθηκε στην αρχή, οι γενικές συντελεστές είναι τρείς (3) κατ’ ελάχιστον, ήτοι: ο πρώτος συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κατοικία,

ο δεύτερος συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς και

ο τρίτος συντελεστής, για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα,

και λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω εκτεθέντα,  τόσο όσον αφορά το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων για οικιακή και επαγγελματική χρήση όσο και το σύνολο των αναμενόμενων εισπράξεων για το έτος 2023 αλλά και από στοιχεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με τα οποία, το κόστος παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας στο Κιάτο εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο των λοιπών κοινοτήτων του Δήμου, δεδομένου ότι:

(α) τα απορριμματοφόρα οχήματα στο Κιάτο, κινούνται επί καθημερινής βάσεως και ενίοτε και δύο (2) φορές ανά ημέρα, σε αντίθεση με τις λοιπές κοινότητες, στις οποίες τα απορριμματοφόρα οχήματα, πραγματοποιούν αποκομιδή μόνο δύο (2) φορές την εβδομάδα,

(β) Το φορτηγό αποκομιδής άχρηστων αντικειμένων μαζί με δύο (2) εργάτες καθαριότητας πλήρωμα, πραγματοποιεί δρομολόγια πέντε (5) φορές εβδομαδιαίως στο Κιάτο, ενώ στις λοιπές Κοινότητες μόνο μία (1) φορά το μήνα και αναλόγως των περιστάσεων,

(γ) το σύνολο των εργατών-οδοκαθαριστών, απασχολείται καθημερινά στο Κιάτο, σε αντίθεση με τις λοιπές κοινότητες, όπου δεν υπάρχει παρουσία οδοκαθαριστών.

Διαφοροποίηση παρατηρείται στις Κοινότητες: Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού), στις οποίες, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται δύο (2) έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα με απορριμματοφόρο όχημα και επιπλέον, δύο (2) έως τρεις (3) φορά την εβδομάδα, πραγματοποιεί δρομολόγιο το φορτηγό συλλογής άχρηστων αντικειμένων, ενώ και σε αυτές τις κοινότητες, δεν υπάρχει παρουσία εργατών – οδοκαθαριστών του Δήμου.

 

Επιπλέον, το χρονικό διάστημα από μέσα Απριλίου έως και μέσα Οκτωβρίου, ο πληθυσμός των παραπάνω Κοινοτήτων αυξάνεται δραματικά λόγω της προσέλευσης επισκεπτών και παραθεριστών, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αύξηση του όγκου των απορριμμάτων και άρα και εντατικοποίηση των ρυθμών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας (διπλές βάρδιες, υπερωριακή απασχόληση κλπ). Επίσης, όπως προκύπτει από το ως άνω αναφερθέν έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στις Κοινότητες: Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών, η αποκομιδή των απορριμμάτων με απορριμματοφόρο όχημα, πραγματοποιείται μόνο μία (1) φορά την εβδομάδα, ενώ σπανίως πραγματοποιεί δρομολόγια το φορτηγό συλλογής αχρήστων αντικειμένων και τέλος, ούτε και σε αυτές τις κοινότητες, υπάρχει παρουσία εργατών – οδοκαθαριστών.

 

Συνεπεία των ανωτέρω, το κόστος παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας στο Κιάτο, εμφανίζεται αυξημένο κατά τουλάχιστον 26% σε σχέση με τις λοιπές κοινότητες, με διαφοροποίηση μόνο για τις κοινότητες: Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού), σε σχέση με τις οποίες, το κόστος εμφανίζεται αυξημένο τουλάχιστον κατά 11,5%, ενώ για τις Κοινότητες Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών, το κόστος εμφανίζεται αυξημένο τουλάχιστον κατά 35%.

 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω εκτεθέντα, οι αντίστοιχοι συντελεστές θα πρέπει να διαμορφωθούν αναλόγως ώστε σε κάθε περίπτωση να αποδώσουν το αναμενόμενο ποσό είσπραξης για το έτος 2023 και εφεξής και να λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφοροποιήσεις του κόστους παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ.  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ειδικός συντελεστής σύμφωνα και με σχετική πρόταση του ΥΠ.ΕΣ., μπορεί να επιβληθεί στις υπό ανέγερση οικοδομές αλλά και κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας, σε αποθηκευτικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους (πατάρια), κοινόχρηστους χώρους ακινήτων κλπ.

 

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία που αναλυτικά παρατέθηκαν, απαιτείται αύξηση συντελεστών δημοτικών τελών στο Δήμο μας, προκειμένου  να καλυφθεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού, που προκύπτει κυρίως από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων  μέσω ΣΔΙΤ  καθώς και την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα και με τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών.

 

Συνοψίζοντας, προτείνονται τα εξής:

Διαφοροποιημένοι συντελεστές ανάμεσα: α) στο Κιάτο, β) στις Κοινότητες Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού, γ) στις Κοινότητες  Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών και δ) στις λοιπές Κοινότητες του Δήμου. Αναλυτικά:

 

 • Α1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου ορίζεται ότι θα είναι € 1,98 /τ.μ. ,
 • Α2. Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,99/τ.μ. και
 • Α3. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ορίζεται ότι θα είναι € 2,98 /τ.μ.

 

 • Β1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις Κοινότητες Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλικού), ορίζεται ότι θα είναι € 1,78/τ.μ.
 • Β2. Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,89/τ.μ. και
 • Β3. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι €2,62 /τ.μ.

 

 • Γ1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις Κοινότητες Βελίνας, Κλημεντίου, Παραδεισίου, Τιτάνης, Γοννούσας και Μποζικών, ορίζεται ότι θα είναι € 1,48/τ.μ.
 • Γ2. Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,74/τ.μ. και
 • Γ3. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις ως άνω αναφερόμενες Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι €1,51 /τ.μ.

 

 • Δ1. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία στις λοιπές Κοινότητες πλην των ανωτέρω, ορίζεται ότι θα είναι € 1,58/τ.μ.
 • Δ2. Ο συντελεστής για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπού τα οποία βρίσκονται στις λοιπές Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ήτοι € 0,79/τ.μ. και
 • Δ3. Ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα τα οποία βρίσκονται στις λοιπές Κοινότητες, ορίζεται ότι θα είναι € 1,99/τ.μ.

Αναλυτικά ανά περίπτωση τα ανωτέρω έχουν ως εξής,  σε σχέση τόσο με τα τετραγωνικά μέτρα όσο και με τα αναμενόμενα έσοδα:

 

Α. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 586.626,61 1,98 1.161.520,69
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 171.259,46 2,98 510.353,19
ΣΥΝΟΛΟ 757.886,07 1.671.873,88

 

Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΠΑΣΙΟΥ, ΜΟΥΛΚΙΟΥ & ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 445.062,17 1,78 792.210,66
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 100.706,47 2,62 263.850,95
ΣΥΝΟΛΟ 545.768,64 1.056.061,61

 

Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΤΙΤΑΝΗΣ, ΓΟΝΝΟΥΣΑΣ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ.
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 71.244,92 1,48 105.442,48
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 7.548,48 1,51 11.398,20
ΣΥΝΟΛΟ 78.793,40 116.840,69

 

Δ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 ΧΡΗΣΗ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ 418.984,76 1,58 661.995,92
ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 100.867,10 1,99 200.725,53
ΣΥΝΟΛΟ 519.851,86 862.721,45

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2023: 3.708.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ Α, Β, Γ & Δ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟ

(ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (%) ΑΠΟΔΕΚΤΉ/ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
3.707.497,63 502,37 -0,01

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3995/17-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ισοσκέλιση ανταποδοτικών τελών», η ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν τελεί υπό την έννοια της ακριβούς αντιστοίχισης εσόδων – εξόδων αυτών, και ούτε κάτι τέτοιο ορίζεται στην Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού. Κατά την άποψη δε του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα εύλογο ποσοστό επιτρεπτής απόκλισης θα μπορούσε να είναι μέχρι ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της σχετικής ανταποδοτικής υπηρεσίας. Συνεπώς στην περίπτωση μας, η απόκλιση σε ποσοστό -0,01% θεωρείται κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα, ανεκτή.

 

Ε)  Για στεγασμένους και μη χώρους άλλης χρήσεως (πλην κατοικίας και κοινωφελών σκοπών) άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. να καθορισθεί μειωμένος κατά το ήμισυ, ο συντελεστής δημοτικών τελών έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που  χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ. αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

 

ΣΤ) Για το πέραν των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ., για στεγασμένους  χώρους, ο συντελεστής δημοτικών τελών να ορισθεί στο 60%  έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ. , αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

 

Ζ) Για το πέραν των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ., για μη στεγασμένους  χώρους, ο συντελεστής να ορισθεί στο 30% έτσι όπως αυτός ισχύει για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα έως 1.000 τ.μ ., αναλόγως της Κοινότητας που βρίσκονται οι χώροι αυτοί.

 

Η) Για βοηθητικούς, αποθηκευτικούς και κοινόχρηστους χώρους όλων των κατηγοριών ακινήτων, προτείνεται όπως ο συντελεστής να ορισθεί στο ύψος του αντίστοιχου γενικού συντελεστή κατά περίπτωση (χρήση ακινήτου για κατοικία ή για φιλανθρωπικούς-κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για επαγγελματική δραστηριότητα) και ανά κοινότητας, αλλά για το 50% των τετραγωνικών μέτρων του αντίστοιχου βοηθητικού ή αποθηκευτικού ή κοινόχρηστου χώρου.

 

Θ) Για τις υπό ανέγερση οικοδομές, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ. 7699/16-03-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., προτείνεται η καθιέρωση ειδικού συντελεστή για το ηλεκτροδοτούμενο οικόπεδο εντός του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή, το ύψος του οποίου να ορισθεί στο 50% (ήμισυ), του αντίστοιχου συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία και αναλόγως της Κοινότητας εντός της οποίας βρίσκεται το οικόπεδο.

 

Τα δημοτικά τέλη που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση και στα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών των Κοινοτήτων, δεδομένου ότι ο Δήμος Σικυωνίων, παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και σε αυτές τις περιοχές.

 

Ο φόρος για τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους παραμένει ως έχει, ήτοι:

α) Δ.Ε. Σικυωνίων    € 0,18/τ.μ. ετησίως, β) Δ.Ε. Στυμφαλίας  € 0,10/τ.μ. ετησίως και γ) Δ.Ε. Φενεού € 0,09/τ.μ. ετησίως,

σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης, προηγούμενες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων των ήδη καταργημένων δήμων Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού, Προτείνεται όπως οι συντελεστές αυτοί να παραμείνουν ως έχουν.

 

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού – Α’

 

Στο σημείο αυτό, τον λόγο έλαβε το τακτικό μέλος κ. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος,  ο οποίος δήλωσε τα εξής,

«Σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας, οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης με τις μεγάλες αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού-καθαριότητας στον Δήμο Σικυωνίων, που ξεπερνούν το 70%, χωρίς να ληφθεί υπόψη και το μεγάλο κόστος από την μεταφορά των απορριμμάτων στο σημείο εναπόθεσής τους, στο Σπαθοβούνι,   έρχεται νέος οικονομικός «αρμαγεδώνας» για τους Δημότες του Δήμου Σικυωνίων Οι ευθύνες της διαχείρισης των πάσης φύσεως απορριμμάτων διαχρονικά, κυρίως από τους επικεφαλής των Δημοτικών αρχών και ιδιαίτερα του σημερινού επικεφαλής της Δημοτικής αρχής είναι πολύ μεγάλες και ασυγχώρητες.  Κατά καιρούς έχω μιλήσει για την ανεπάρκεια και ανικανότητά του στη διαχείριση πολλών δημοτικών θεμάτων και κυρίως στη διαχείριση των απορριμμάτων  για πολλά χρόνια, [Βλέπε ΧΥΤΑ]  που οι συνέπειές του θα έχουν τελικό αποδέκτη τον πολίτη και Δημότη του Δήμου Σικυωνίων που θα πληρώσει τα σπασμένα. [Όσοι καταφέρουν τελικά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους].  Η τραγική αυτή κατάσταση, όπως εξελίσσεται, σε συνδυασμό  με την παρακμή και την συνολική απαξίωση του τόπου μας θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για όλους τους πολίτες και Δημότες και κυρίως για τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες της περιοχής και τους νέους που θέλουν να παραμείνουν  και να προκόψουν  στον τόπο τους  -Φυσικά καταψηφίζω τους νέους αυτούς υπερβολικά αυξημένους συντελεστές των ανταποδοτικών τελών φωτισμού-καθαριότητας.»

 

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε το τακτικό μέλος κ. Μαστοράκης Δημήτριος,  ο οποίος δήλωσε τα εξής,

«Καταψηφίζω τους αυξημένους συντελεστές γιατί  οι δημότες μας,  δεν θα αντέξουν και αυτή την οικονομική επιβάρυνση »

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Μαστοράκη Δ. & Ζαχαρόπουλου Νικ.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων  το  –σχέδιο–  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ                   για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, οικονομικού έτους 2023 και εφεξής, όπως αναλύεται στο σκεπτικό της ως άνω πρότασης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 350/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.10.2022

ο πρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

 

Print Friendly, PDF & Email