350/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

36ης/23.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 350/2021   6ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός τεχνικού μέλους στην επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16305/19.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 18/11/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ. 01/2019 μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ.», προϋπολογισμού  399.454,79 €,
 2. Το αριθ. 14557/26-10-2021 συμφωνητικό, ποσού 786.797,78 €,
 3. Τις αριθ. 15268/05-11-2021 και 15410/08-11-2021 απόφασεις ορισμού επιβλέποντων του έργου,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1η του Ν. 3852/2010 και
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ.1 του Ν. 4412/2016  οι οποίες προβλέπουν  ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  Παπαβασιλείου Βασίλειος  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 και η  επιβλέπουσα του έργου Μαστέλλου Γεωργία Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6. Η τριμελής Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους θα πρέπει να συμπληρωθεί και από ένα ακόμη τεχνικό μέλος της Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του,  η  επιλογή  του  οποίου  θα  γίνει  μετά  από  κλήρωση  που  θα  διενεργήσει  η  Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/201

Μετά τα ανωτέρω  απαιτείται  να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

 

Ο Δ/ντής ΤΥ & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226),
 • τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (Α’82),
 • το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει το τεχνικό μέλος στην Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο                          «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ».

 

ü  την Κόλλια Γεωργία, Κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών,  (τακτικό μέλος) και

ü  την Φίλη Κωνσταντίνα, Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, (αναπληρωματικό μέλος).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 350/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.11.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email