35/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   17ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

35/2023

  Ορισμός δικηγόρου για –εκπροσώπηση– ενώπιον

Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’)

κατά τη συζήτηση (21/3/2023) αίτησης ακύρωσης ΧΩΡΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’) κατά τη συζήτηση (21/3/2023) αίτησης ακύρωσης ΧΩΡΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ΑΚ13/18-3-2021 αίτηση ακύρωσης
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Ορίζει & εξουσιοδοτεί το δικηγόρο Σταμόπουλο Σταμάτιο για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων, ενώπιον του Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’) για την παράσταση κατά τη δικάσιμο της με αρ. κατάθεσης ΑΚ13/2021 αίτηση ακύρωσης, που άσκησε ο Χωρέμης Αναστάσιος, κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ, καθώς και για τη σύνταξη και κατάθεση σχετικών Υπομνημάτων και γενικά για όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που απαιτούνται.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει, μετά από αναβολή ή ματαίωση.

Β. Ο καθορισμός της ειδικής αμοιβής του ως άνω δικηγόρου, για τις υπηρεσίας που θα προσφέρει στο Δήμο Σικυωνίων,  θα καθοριστεί με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 281 του ν.3463/2006.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email