35/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             ΑΔΑ:67Γ5ΟΚ3Ξ-4Χ3

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                       

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 9/10-10-2022 τακτικής  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 35/2022

 

Θέμα: «Περί αποδοχής ποσού 15.870,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική  κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου   Σικυωνίων».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Οκτωβρίου του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:175/04-10-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε μέλος  χωριστά.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.  Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Περί αποδοχής ποσού 15.870,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου   Σικυωνίων

 

έθεσε υπόψη των μελών την  αριθ. 176/2022(ΑΔΑ:Ψ4Ρ2Ω1Θ-901)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων που αφορά  την  συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022των Σχολικών μονάδων Α/θμιας &Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων  (κάλυψη δαπανών θέρμανσης).

 

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Αποδέχεται το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα 870,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική  κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022, προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου   Σικυωνίων .
 2. 2.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα  870,00€ €.

 

Η παρούσα  απόφαση 35/2022 και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  11-10-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email