35/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
5η/18 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
έκτακτης* συνεδρίασης

αρ. απόφασης

35/2022 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Ορισμός -δικηγόρων- για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης &
αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής ενώπιον του ΣτΕ.
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε σε -δια περιφοράς- έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2226/18.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν -6- και αναλυτικά,
συμμετέχοντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος
-Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
ΜΗ συμμετέχοντες -Μαστοράκης Δημ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως * ένεκα δικαστικών προθεσμιών που τείνουν να εκπνεύσουν και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο μνημονεύοντας τα εξής:
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 433911/23.12.2021 (AΔΑ Ψ2ΦΨ7Λ1-1Υ3) πράξη Περί Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το έργο «Αγωγός μεταφοράς νερού από νέα υδρευτική γεώτρηση στους Καλλιανους έως το εξωτερικό υδραγωγείο Κορίνθου στην Γιδομανδρα» από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
2. την υπ’ αριθμ. 28/2022 Απόφαση Δημάρχου δυνάμει της οποίας ορίσθηκε η Κωνσταντίνα Γεωργούλια, δικηγόρος του Πρωτοδικείου Κορίνθου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος κατόπιν της έκδοσης της ως άνω πράξης,
3. την από 17ης.02.2022 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου,
4. το γεγονός πως προσβάλλονται δικαιώματα του Δήμου μας από την έκδοση της ως άνω πράξης.

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους:

 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
 την ως άνω εισήγηση,
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Θεωρούν την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * ένεκα δικαστικών προθεσμιών που τείνουν να εκπνεύσουν.

Β. Διορίζουν, δίνουν την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους
α)Νικόλαο Κοσμίδη, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 23252, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 32, και
β)Ηλία Μανιάτη, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 22043, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Ναυαρίνου, αριθμός 15, όπως

i) καταθέσουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ: 433911/23.12.2021 (AΔΑ Ψ2ΦΨ7Λ1-1Υ3) πράξης Περί Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το έργο «Αγωγός μεταφοράς νερού από νέα υδρευτική γεώτρηση στους Καλλιανους έως το εξωτερικό υδραγωγείο Κορίνθου στην Γιδομανδρα» από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

ii) καταθέσουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής για την αναστολή της ως άνω πράξης,

iii) παρασταθούν και εκπροσωπήσουν το Δήμο κατά τη συζήτηση του αιτήματος περί χορήγησης προσωρινής διαταγής καταθέτοντας συγχρόνως υπόμνημα με το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και

iv) εν γένει πράξουν ό,τι κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο για την περαίωση των ως άνω εντολών.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email