35/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9    /  13 –  12  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    35  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 3oν   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Αδρακτά Αικατερίνης για χορήγηση άδειας οριοθέτησης μιας θέσης στάσης-στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Σικυωνίων-Κιάτου.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  13ην  Δεκεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 13:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  19831/9-12-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς              (Πρόεδρος)

2.- Δημήτριος    Σώκος                  (Μέλος)

3 .-Δημήτριος    Ζάρκος                Αναπληρωματικό μέλος     της κ. Βασιλικής      Μπουζιάνη – Τσαντίλα.

4.- Ιωάννης       Σωτηρόπουλος    Αναπληρωματικό μέλος    του  κ. Νικολάου     Σκαρμούτσου.

5.- Δημήτριος    Μαστοράκης        Αναπληρωματικό μέλος    του   κ. Αντωνίου    Κατσιμπούλα.

 

 

 

                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.– Κων/νος      Σαρχάνης               (Αντιπρόεδρος)

2.- Σταμάτιος    Γκούμας                (Μέλος)

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σ. Καρατζάς  Πρόεδρος Κοινότητας Στυμφαλίας

Ουδείς                                                    2.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

                                                                               Σικυώνος-Κιάτου.

3.- Αργ. Στριφτόμπολας Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   3ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 3ον θέμα  της   ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Αδρακτά Αικατερίνης για χορήγηση άδειας οριοθέτησης μιας θέσης στάσης-στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Σικυωνίων-Κιάτου» ανέφερε τα εξής:

H Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 19772/8-12-2022 σχετικό έγγραφό της που έχει ως  εξής:

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου

Τηλ.: 2742360105

ΠΡΟΣ:

  1. Συμβούλιο Κοινότητας Σικυώνος -Κιάτου

 

  1. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Σικυωνίων

 

  1. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σικυωνίων

 

 

ΘΕΜΑ :  “Εισήγηση επί της αρ. 19041/29-11-2022 αίτησης για χορήγηση άδειας οριοθέτησης μίας θέσης στάσης-στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του Κέντρου Φυσιοθεραπείας ιδιοκτησίας της κ. Αδρακτά Αικατερίνης, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45, στην Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Την υπ’ αρ. 19041/2022 αίτηση της κ. Αδρακτά Αικατερίνης
  2. Τις παρ.  1γ, 2,3 του άρθρου 82  και το άρθρο 79  του Ν. 3463/2006.
  3. Τα άρθρα 65, 73,94 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
  4. Το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν.4313/2014
  5. Την υπ’ αρ. 204/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων περί «Ρύθμισης κυκλοφορίας, στάθμευσης κλπ. Και τις συμπληρωματικές αυτής αποφάσεις ».
  6. Το γεγονός ότι βάσει της 204/1996 απόφασης, απαγορεύεται η στάθμευση κάθε οχήματος στην οδό 28ης Οκτωβρίου, σε όλο το μήκος της, εκ περιτροπής κατά μήνα

Εισηγούμαστε

Να μην χορηγηθεί μεμονωμένα άδεια στάθμευσης εμπρός του Κέντρου Φυσιοθεραπείας της κ. Αδρακτά Αικατερίνης, αλλά να ληφθεί υπ΄όψη το αίτημα της στον γενικότερο σχεδιασμό οριοθέτησης χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης της πόλης του Κιάτου.

 

  Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέθεσε ότι,   ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Σικυώνος – Κιάτου με την  υπ’ αριθ. 51/2022 απόφασή του,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, συναινεί με την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου και προτείνει να μην χορηγηθεί μεμονωμένα άδεια στάσης – στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.  εμπρός από το ιδιωτικό κέντρο φυσικοθεραπείας που βρίσκεται  επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45 στο Κιάτο, αλλά να ληφθεί υπόψη το αίτημα στον γενικότερο σχεδιασμό οριοθέτησης χώρων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στο πλαίσιο της αναθεώρησης της  Κυκλοφορικής Μελέτης της πόλης του Κιάτου.

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το  υπ’ αριθ. 19772/8-12–2022 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

του Δήμου μας.

 4.-   Την   υπ’ αριθ . 51/2022  θετική  απόφαση της Κοινότητας  Σικυώνος-Κιάτου

5.-    Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Κατά   Πλειοψηφία

 (Μειοψηφούντος του κ. Δ. Μαστοράκη)

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την   χορήγηση άδειας οριοθέτησης μίας θέσης στάσης-στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του Κέντρου Φυσιοθεραπείας ιδιοκτησίας της κ. Αδρακτά Αικατερίνης, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45, στην Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    35 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   13-12-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email