35/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 6ης /22.3.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   35/2022

Περίληψη: Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου  της Κοινότητας Καλιάνων,  σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2743/1-3-2022 έγγραφο του Πρόεδρου της  ε λόγω  Κοινότητας .  

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3763/18-3-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μυττάς Ιωάννης    8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Λέγγας Μάρκος 14 Γκούμας Σταμάτιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος

 

19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22. Νανοπουλος Βασιλειος    
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β

 

2. Φιακάς Παναγιώτης 

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Συριάνος Κων/νος                             
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
4. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 9. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.  Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  2. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 3. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5.  Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 9. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου)
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 14. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 15. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
16. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 17.  Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 18. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 19. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης)
20. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 21. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 22. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 23. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
24. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 25. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) . .
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)  

 

Στο 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου  της Κοινότητας Καλιάνων,  σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2743/1-3-2022 έγγραφο του Πρόεδρου της  ε λόγω  Κοινότητας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Το με αριθ. πρωτ. 2433/23-02-2022 αίτημα της ΚΕΤΕΜ Α.Ε .

 

  1. 2. Το με αριθ. πρωτ. 2743/1-3-2022 έγγραφο με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κοινότητας Καλιάνων.

 

  1. 3. Την από 13-3-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως  ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΣ:

Τμ. Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

-Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Γ. Γραμματέα Δήμου

 

 

ΘΕΜΑ :  ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΙΑΝΩΝ .

 

Σχετ: α) η υπ’ αριθ. 2433/23-02-2022 αίτηση της εταιρείας ΚΕΤΕΜ Α.Ε. περί «αιτήματος ενοικίασης

δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοιν. Καλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων»

β) η από 01-03-2022 απόφαση του Προέδρου Κοιν. Καλιάνων περί απευθείας εκμίσθωσης του εν

λόγω ακινήτου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών, καλείσθε να αποφασίσετε για την αναγκαιότητα ή μη της εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 8.400 στρεμμάτων (αρ. αναδασμού 252) ευρισκόμενου στη θέση «Καλύβια» Κοιν. Καλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας.

Πρόταση της Υπηρεσίας είναι να εκμισθωθεί το συγκεκριμένο ακίνητο λόγω του γεγονότος ότι είναι άγονο, επ’ ωφελεία του  Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο της εταιρείας ΚΕΤΕΜ Α.Ε., για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Υπενθυμίζουμε τέλος τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν.4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης …..-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι…..», σύμφωνα με τις οποίες, δίνεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, απ’ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων άνευ δημοπρασίας, εφόσον η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου, δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

 

Κιάτο, 15 Μαρτίου 2022

 

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

   Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   Ομόφωνα  

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας Καλιάνων κ. Σελέκου  Κων/νου, 

 

 

 Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την απευθείας  εκμίσθωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν.4555/2018 (Α’ 133)  αγροτεμαχίου 8.400 στρεμμάτων (αρ. αναδασμού 252) ευρισκόμενου στη θέση «Καλύβια» της  Κοινότητας Καλιάνων της Δ. Ε. Στυμφαλίας, στην εταιρεία ΚΕΤΕΜ Α.Ε.,  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο της και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

 

 

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις για τις δικές της ενέργειες.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 35/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22.03.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email