35/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 3ης/16-03-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια Περιφοράς ).

Αρ. Απόφασης:  35/2021

 

Περίληψη:  Έγκριση Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός της πόλης του Κιάτου λόγω εκτέλεσης δημοτικών έργων . 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00  πραγματοποιήθηκε  δ ι α   π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  τ α κ τ ι κ ή  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  του   Δημοτικού  Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2547/12-03-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε παρών .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Θελερίτης Γεώργιο  10. Κουτρέτσης Σπυρίδων  11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Σαρχάνης Κων/νος 14. Παπαβασιλείου Νικόλαος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Λέγγας Μάρκος 18. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Συριάνος Κων/νος                         
21. Γκούμας Σταμάτιος 22. Παπαγεωργίου Δημήτριος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24. Μαστοράκης Δημήτριος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Aλεξόπουλος Βασίλειος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

 Ουδείς    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
35. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 36. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 2ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός της πόλης του Κιάτου λόγω εκτέλεσης δημοτικών έργων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την από 10-3-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κιάτο   10-03-2021

 

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες:  Β. Παπαβασιλείου

Τηλ. 27423-60106

ΠΡΟΣ:

1) Κοινότητα ΚΙΑΤΟΥ

2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

3) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                          

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα:  Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Κιάτου

Λόγω των έργων που εκτελούνται την τρέχουσα χρονική περίοδο στο κέντρο της πόλης του Κιάτου και ειδικότερα το έργο Αποχέτευσης Ομβρίων, καθώς και το έργο Αποκατάστασης Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών ΑΣΟ, δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά και προβλήματα πρόσβασης των παρόδιων κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους. Όμως, η χρησιμότητά τους είναι αδιαμφισβήτητη και μελλοντικά θα συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας της πόλης, αλλά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών.

Υπό το πρίσμα αυτό και προκειμένου να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στο κέντρο της πόλης του Κιάτου, προτείνονται οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  1. Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Γ. Γεννηματά, έμπροσθεν Δημαρχείου. Προς τούτο, θα τοποθετηθούν οι κάτωθι πινακίδες, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα:

– στην οδό Καλογεροπούλου (προς Δυ.): Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή)

– στην οδό Καλογεροπούλου (προς Αν.): Ρ-28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή)

– στην οδό Γ. Γεννηματά: Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).

  1. Αλλαγή κατεύθυνσης κυκλοφορίας στην οδό Μετ. Σωτήρος, από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.). Προς τούτο, θα αφαιρεθούν οι υπάρχουσες πινακίδες και τοποθετηθούν οι κάτωθι πινακίδες, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα:

– στην οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.) (προς Αν.): Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή)

– στην οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.) (προς Δυ.): Ρ-28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή)

– στην οδό Μετ. Σωτήρος: Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).

  1. Μεταφορά του χώρου στάθμευσης των ΤΑΞΙ από την οδό Α. Κοβατζή στην ανατολική πλευρά της οδού Μετ. Σωτήρος (ναός Μετ. Σωτήρος), στο τμήμα της από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.). Στη δυτική πλευρά της οδού, θα απαγορευτεί η στάθμευση οχημάτων. Προς τούτο, θα αφαιρεθούν οι υπάρχουσες πινακίδες και τοποθετηθεί η πινακίδα: Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση).
  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ. Υ. και Πολεοδ.

Βασίλης Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Επισυνάπτεται σκαρίφημα προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

 

Γ. Την αριθ. 6/2021 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω εκτεθέντα,
  • και την δια περιφοράς διαδικασία ,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα     

 

 Α.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των έργων που εκτελούνται την τρέχουσα χρονική περίοδο στο κέντρο της πόλης του Κιάτου και συγκεκριμένα το έργο της Αποχέτευσης των Ομβρίων, καθώς και το έργο Αποκατάστασης Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών ΑΣΟ:

  1. Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Γ. Γεννηματά, έμπροσθεν Δημαρχείου και τοποθέτηση των πινακίδων που απεικονίζονται  στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας :

      – στην οδό Καλογεροπούλου (προς Δυ.): Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή)

      – στην οδό Καλογεροπούλου (προς Αν.): Ρ-28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή)

      – στην οδό Γ. Γεννηματά: Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).

 

  1. Αλλαγή κατεύθυνσης κυκλοφορίας στην οδό Μετ. Σωτήρος, από την οδό Καλογεροπούλου έως την

       οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.), απομάκρυνση στις υπάρχουσες πινακίδες και τοποθέτηση των κάτωθι :

στην οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.) (προς Αν.): Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή)

     – στην οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο.) (προς Δυ.): Ρ-28 (απαγορεύεται η δεξιά στροφή)

     – στην οδό Μετ. Σωτήρος: Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα).

 

  1. Μεταφορά του χώρου στάθμευσης των ΤΑΞΙ από την οδό Α. Κοβατζή στην ανατολική πλευρά της

       οδού Μετ. Σωτήρος (ναός Μετ. Σωτήρος), στο τμήμα της από την οδό Καλογεροπούλου έως την   

       οδό Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Ο). Στη δυτική πλευρά της οδού, θα απαγορευτεί η στάθμευση         

       οχημάτων, απομάκρυνση στις υπάρχουσες πινακίδες και τοποθέτηση πινακίδα: Ρ-39 (απαγορεύεται η

στάθμευση).

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για  τις δικές της

ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 35/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email