35/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            (ΑΔΑ:ΩΓ4ΙΟΚ3Ξ-ΜΓ3)               

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                      

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 12/26-10-2020 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

   Αριθμός Απόφασης  35/2020

 

Περίληψη:. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων:

 • 2ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου
 • Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26 Οκτωβρίου  του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 262/26-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α΄55/11-03- 2020 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 75/30-3-2020).

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία  μέσω τηλεφώνου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010), της υπ’ αριθ.  18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και της αριθ.40 εγκυκλίου  του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8  ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Αθανασούλη Ελένη
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική 5. Μπόκιας Βασίλειος                                                                                               6.   Ζάρκος Ευάγγελος                                      6. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Κουτρέτσης  Σπυρίδων
 7. 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος    εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων

 • 2ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου
 • Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 • Το αριθμ. πρωτ: 20.3/504/12-10-2020 έγγραφο της Διευθύντριας του  Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.
 • Το αριθμ. πρωτ:178/26-10-2020  έγγραφο του Διευθυντή 2ου Δημοτικού Σχολείου  και 5ου Νηπιαγωγείου του Κιάτου.

 

                                   Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα έκτακτο και κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
 2. Κατανέμει τα εξής ποσά:
 • Των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του   Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου &
 • Των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του 2ου Δημοτικού Σχολείου  και 5ου Νηπιαγωγείου του Κιάτου.
 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  35/2020  και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Καλφαντή Βασιλική
 2. Πάτσιου Ιωάννα
 3. Δομετίου Βασίλειος
 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος
 7.     Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27-10-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email