35/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/04.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης

35/2020

Θέμα: Έγκριση της 27/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου υπεράσπισης πρώην Αντιδημάρχου Τσιάνου Ιωάννη, κατόπιν γνωμοδότησης (11/2020 ΟΕ).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1933/28.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
Σταματόπουλος Σπυρίδων

1.

Λέγγας Μάρκος
  1.  
Τσολάκος Γεώργιος
Ζάρκος Δημήτριος
Μυττάς Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 27/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου υπεράσπισης πρώην Αντιδημάρχου Τσιάνου Ιωάννη, κατόπιν γνωμοδότησης (11/2020 ΟΕ).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 27/2020 απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 1557/19.02.2020, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε o δικηγόρος Τασούλης Γαβριήλ, για σύνταξη & κατάθεση έγγραφων εξηγήσεων, για λογαριασμό του πρώην Αντιδημάρχου Τσιάνου Ιωάννη, ενώπιον του Πταισματοδίκη Σικυώνος, κατόπιν κλήσης του, σε υπόθεση που αφορά δρόμο στην κοινότητα Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την από 18/02/2020 γνωμοδότηση.

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),

  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),

  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),

  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),

  • την 11/2020 (ΨΞΞ3Ω1Θ-ΗΥΓ) απόφαση ΟΕ,

  • την από 18/02/2020 γνωμοδότηση,

  • την 27/2020 (6Β0ΥΩ1Θ-ΓΞ5) απόφαση Δημάρχου

  • την 67/1548/19.02.2020 (6ΛΘΑΩ1Θ-1Ο8) ΑΑΥ

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει ως έχει την 27/2020 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού του δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ, για σύνταξη & κατάθεση έγγραφων εξηγήσεων, για λογαριασμό του πρώην Αντιδημάρχου Τσιάνου Ιωάννη, ενώπιον του Πταισματοδίκη Σικυώνος, κατόπιν κλήσης του, σε υπόθεση που αφορά δρόμο στην κοινότητα Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την από 18/02/2020 γνωμοδότηση.

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης & κατάθεσης των προαναφερθέντων έγγραφων εξηγήσεων η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 160,00€ .

Γ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

Δ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email