35/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  9 / 27-8-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   35 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση αρχικού αιτήματος  για την  απολύμανση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  27ην Αυγούστου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 223/22-08-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.-  Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                              2.- Β.   Kελλάρης

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                   3.- Αι.  Λούτα

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος          «                                                   4.- Ι.    Μπέκα  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης              «

 

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  3ο

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  3ο

θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση αρχικού αιτήματος  για την  απολύμανση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Προκειμένου  η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβεί στην απολύμανση – μικροβιοκτονία σε όλα  τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πριν από την έναρξη της νέας  σχολικής χρονιάς (2019-2020) για λόγους υγιεινής  και επειδή  η δαπάνη θα υπερβαίνει  το ποσό των χιλίων ευρώ κρίνεται αναγκαία η έγκριση της εν λόγω υπηρεσίας  και του   αρχικού αιτήματος,  από την Σχολική Επιτροπή.

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος  ανέφερε  ότι   η Σχολική Επιτροπή προέβη  σε αρχικό αίτημα  με το  αριθ. 217/1-8-2019 σχετικό έγγραφό της, όπου αναρτήθηκε στο μητρώο δημοσίων συμβάσεων και πήρε ΑΔΑΜ: 19REQ005380692  2019-08-01, με  τίτλο «Απολύμανση μικροβιοκτονία σε όλα τα σχολεία  της Δ/θμιας Εκπ/σης με υπολειμματικό  ψεκασμό και απολυμαντικό  υγειονομικής  σημασίας στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια 1ο Γυμνάσιο Κιάτου, 2ο Γυμνάσιο Κιάτου, Γυμνάσιο Κρυονερίου, Γυμνάσιο Καλλιάνων, 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου, 1ο ΕΠΑ. Λ,-  2οΓΕΛ, -1ο Ε. Κ. Κιάτου και Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Γκούρας  ποσού 1.210,00€ και Φ.Π.Α. 24% 290,40€  = 1.500,40€

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου  και είδε  τα σχετικά έγγραφα που αναφέραμε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

     Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει  το αρχικό αίτημα  για την «Απολύμανση μικροβιοκτονία σε όλα τα σχολεία  της Δ/θμιας Εκπ/σης με υπολειμματικό  ψεκασμό και απολυμαντικό  υγειονομικής  σημασίας στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια 1ο Γυμνάσιο Κιάτου, 2ο Γυμνάσιο Κιάτου, Γυμνάσιο Κρυονερίου, Γυμνάσιο Καλλιάνων, 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου, 1ο ΕΠΑ. Λ,-  2οΓΕΛ, -1ο Ε. Κ. Κιάτου και Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Γκούρας  ποσού 1.210,00€ και Φ.Π.Α. 24% 290,40€  = 1.500,40€    με  ΑΔΑΜ: 19REQ005380692  2019-08-01,  και εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής  κ. Ζάρκο Δημήτριο,  όπως προβεί άμεσα σε όλες τις νόμιμες  ενέργειες  για  την  Απολύμανση μικροβιοκτονία,  πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     35 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  27-08-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email