35/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            ΑΔΑ:Ω1Ε1ΟΚ3Ξ-Ο4Σ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 13/13-9-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  35/2019

 

Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020».

 

 Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 13 Σεπτεμβρίου  του έτους  2019 της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 231/12-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

        

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                      Γεώργας  Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Βυτινιώτης Αλέξιος
 7. Ντρίμερης Δημήτριος

  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αρχικού αιτήματοςκαι διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών  ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010.

  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε,  ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2019-2020 ,η απολύμανση –μικροβιοκτονία σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με  υπολειμματικό  ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως εξής:

 

Α/Α                                                        ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1 1ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ
2 2ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ
3 3ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ
4 6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ
5 4ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
6 7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ
7 6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ
8 7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ
9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ
10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ
12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΟΥΛΚΙΟΥ
13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΒΑΛΤΟΥ
14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ
15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ
16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΙΝΟΥ
17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΨΑΡΙΟΥ
19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
   
   
   

 

Και κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

 

                      Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.
 2. Εγκρίνει τη διενέργεια εκτέλεσης Υπηρεσίας με τίτλο: «Απολύμανση στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για το διδακτικό έτος 2019-2020» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ:. 226/11-9-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005544314) αρχικό αίτημα κατά την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία.
 3. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων εννιακοσίων εξήντα ενός Ευρώ και ενός λεπτού(961,01€)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. για την προαναφερόμενη παροχή  Υπηρεσιών.

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2019.

 

 

                                                                           Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

 

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Πανάγου Αθανάσιος
 3. Βυτινιώτης Αλέξιος
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  16-9-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email