35/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 35/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 5ο

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

 

α) τη με αριθμ. πρωτ. 13984/13.12.2018 αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού του Παπαδόπουλου Κων/νου,

β) τη με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 2230/23.4.1997 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε διορθωμένη η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Κανελλοπούλου-Σφαγείων του Δήμου Σικυώνος-Κιάτου,

γ) τους σχετικούς κτηματολογικούς πίνακες της πράξης εφαρμογής καθώς και τον πίνακα επικειμένων των αρ. 010455 & 010496 ακινήτων του αιτούντα,

δ) την υπ’ αριθ. 61/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία καθορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδος για τ’ απαλλοτριωθέντα ακίνητα που βρίσκονται στην πολεοδομική ενότητα Κανελλοπούλου-Σφαγείων της πόλης του Δήμου Σικυώνος-Κιάτου,

ε) την υπ’ αριθμ. 33/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου περί αναγνώρισης δικαιούχου,

στ) την από 22/02/2019 γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη, δυνάμει της 380/2018 (Ω7ΚΣΩ1Θ-0ΣΥ) απόφασης ΟΕ, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «….. ο Δήμος δύναται να προβεί σε, προς το συμφέρον του, εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, καταβάλλοντας αποζημίωση, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τιμές μονάδος αποζημίωσης που ορίζονται με την 61/2006 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Κορίνθου καθώς και αυτών του Εφ. Ναυπλίου. ……. »

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • όλα τα ανωτέρω,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται το αίτημα του Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατόπιν της από 22.02.2019 γνωμοδότησης του δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου Γεωργίου Λιάκη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις.

 

Β. Ορίζει την αποζημίωση στο συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα Λεπτών (7.668,30 €) σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, που ανά επικείμενο περιγράφεται παρακάτω:

περίφραξη (26μ) 271,18 €  
τσιμεντένια βάση & φρεάτιο 800,00 €
αποθήκη 2.201,00 €  
σιδερένια πόρτα 500,00 €
βόθρος 1260,00 €  
μάνδρα από τσιμεντόλιθους 123,27 €
πηγάδι 300,00 €  
περίφραξη (21μ) 316,15 €
τοιχίο 200,00 €  
(2) δένδρα (γκρέιπ-φρουτ) 117,38 €
τσιμεντένιο Δάπεδο 200,00 €  
(3) δένδρα (πορτοκαλιές) 176,07 €
σιδερένια κατασκευή 250,00 €  
(1) δένδρο (λεμονιά) 58,69 €
(8) κλήματα 400,00 €  
(4) δένδρα (βερικοκιές) 234,76 €
(3) τριανταφυλλιές 60,00 €  
(1) δένδρο (πορτοκαλιά) 58,69 €
(12) καλλωπιστικά φυτά 140,76 €        

 

Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» του εγκριθέντα Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Σικυωνίων .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email