35/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6 / 21-05-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   35 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 5Ο «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την δικηγόρο Κορίνθου Καλλιανιώτη Μαρίνα, για την αμοιβή

                 της σε εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21ην Mαϊου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 78/17-5-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλης            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Λούτα                         «

                                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την δικηγόρο Κορίνθου Καλλιανιώτη Μαρίνα,

για την αμοιβή της σε εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Σικυωνίων .» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η ως άνω Δικηγόρος ορίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 49/2016 απόφασης από το πρακτικό 12/7-10-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής μας Επιτροπής, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων), προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 4-11-2015 ανακοπής της μισθώτριας του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ-2ου ΓΕΛ—ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ Κιάτου (Περιοχή Αγίου Νικολάου στο Κιάτο) Αικατερίνης Δόσχορη, ή οποτεδήποτε αυτή συζητηθεί, από αναβολή ή ματαίωση και μέχρι να τελεσιδικήσει.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, η ως άνω Δικηγόρος, μας υπέβαλε την από 9-2-2018 βεβαίωση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που βεβαιώνει ότι η Δικηγόρος στο Εφετείο Ναυπλίου Μαρίνα Παν. Καλλιανιώτη, κάτοικος Κιάτου Κορινθίας, με αριθμό μητρώου -523- παραστάθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την δικάσιμο της 17-01-2018, μετά από αναβολές από την αρχική δικάσιμο της 4-11-2015, (Ήτοι μετά από αναβολές από δικασίμους της 16-3-2016, 5-10-2016 και 15-02-2017), προς αντίκρουση της από 20-07-2015 ανακοπής της Αικατερίνης Δόσχορη του Ιωάννη και της Ειρήνης, κατοίκου Λουτρακίου Κορινθίας, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 47/ΜΘ 47/2015, κατ’ άρθρο 632 παρ. 1ΚΠολΔ κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) που εδρεύει στο Κιάτο του Ν. Κορινθίας, επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα, δια του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ζάρκου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 997636489/Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και κατά της υπ’ αριθ. 224/2015 Διαταγής Πληρωμής της κα. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, δικάσιμο στην οποία η ως άνω Δικηγόρος κατέθεσε προτάσεις και προσθήκη αντίκρουση.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την υπ’ αριθ. 1/03-10-2016 απόφαση του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής με αριθ. Πρωτ. 142/3-10-2016 και

     (ΑΔΑ:7ΣΗΕΟΚ3Ξ-ΤΩ6).

2.- Την υπ’ αριθ. 49/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής με (ΑΔΑ: 7ΤΗΗΟΚ3Ξ-Ψ5Χ)

3.- Την από 9-2-2018 βεβαίωση του Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

4.- Την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την εν λόγω υπόθεση.

5.- Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 2/54683/0022/08(ΦΕΚ 1716 Β/26-08-2008-Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/β/18-09-2008 καθορισμό

     αμοιβών Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. –Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την Δικηγόρου Κορίνθου κα. Καλλιανιώτη Μαρίνα του Παναγιώτη, με αριθμό μητρώου -523- και Α.Φ.Μ. 145728024, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, ποσό οκτακοσίων (800,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ,Π.Α. 24%, όπου προσέφερε τις νομικές υπηρεσίες, της για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως ακριβώς αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω πληρωμή της κας Καλλιανιώτη   Μαρίνας (Δικηγόρου).

3.- Η πληρωμή της κας Δικηγόρου    θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων, όπου η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων, για αμοιβές νομικών , σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων.

 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    35/ 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22-05- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email