35η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 4.Νοεμβρίου.2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ. …..15345..

ΗΜ/ΝΙΑ …05/11/21..

35η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 9η Νοεμβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γεώρ. 2) Σώκο Δημήτριο 3) Ζάρκο Δημήτ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Λέγγα Μάρκο 6)Ρουμπέκα Γεώργιο
Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 9η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ χρήσης 2020.
2.           Υποβολή πρότασης Δήμου Σικυωνίων με τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου  (4410/22.06.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021) καθώς και δέσμευση κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού.
3.           Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
4.           Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
5.           Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων»

 

6.           Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
7.           Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
8.           Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων τοπικών κοινοτήτων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
9.           Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων τοπικών κοινοτήτων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ»
10.        ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
11.        Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.8261.002 π/υ 2021 «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών που αφορούν δημοτικά τέλη που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 μέσω λογαριασμών της  ΔΕΗ και αφορούν επιχειρήσεις που υποχρεωτικά διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού.
12.        Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 σε ασφαλισμένους του Δημοσίου (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
13.        Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη κατόπιν -γνωμοδότησης- με ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ.
14.        Ορισμός δικηγόρου για παροχή –γνωμοδότησης– περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά Α303/2021 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (1οΜονομελές) σε υπόθεση  ΠΡ260/23.07.2018 προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ.
15.        Ορισμός δικηγόρου για παροχή –γνωμοδότησης– περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά Α128/2021 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Γ’Τριμελές) σε υπόθεση  ΑΓΠΡ112/16.11.2016 προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»
16.        Ορισμός δικηγόρου για παροχή –γνωμοδότησης– για ζητήματα μισθώματος ΠΙΤΙΝΗ.
17.        Αποδοχή Δωρεάς τμήματος ακινήτου από Παναγιώτη & Σπυρίδωνα Σταματόπουλο.
18.        Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
19.        Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Print Friendly, PDF & Email