349/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

31η/18.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

349/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Εκλογή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Οικονομικής Επιτροπής

μετά την 227/2022 απόφαση Δημάρχου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 18η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του -ΝΕΟΥ- προέδρου                                    κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16177/14.10.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά και υπό τη νέα σύνθεση,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Μυττάς Ιωάννης – Σωτηρόπουλος Ι.
    – Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Νικ.    
απόντες:   -Ζάρκος Δημήτριος      

Ως -ΝΕΟΣ- πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, όπως ορίστηκε με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τη συγκρότηση σε σώμα της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων αποτελούμενη από τους ανωτέρω.

 

Μετά τον ως άνω ορισμό και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της §6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την §11 του άρθρου 76 του ν. 4555/2018 και από την §1 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες ….«Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της αντίστοιχης Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.90/59849/21.08.2019. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Αντιδημάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος, διενεργείται νέα εκλογή Αντιπροέδρου, ακόμα και στην περίπτωση που Αντιδήμαρχος οριστεί εκ νέου το ίδιο πρόσωπο με νέα θητεία. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.932/96599/ 29.12.2021) …»

Με βάση τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

 

Μοναδική υποψηφιότητα για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, υπέβαλε ο δημοτικός σύμβουλος & αντιδήμαρχος κ. Δομετίου Βασίλειος.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε ξεχωριστά τα παρόντα μέλη να ψηφίσουν,  με φανερή ψηφοφορία για την εκλογή του μοναδικού υποψηφίου, στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:

1.-ο πρόεδρος Τσολάκος Γεώργιος, ψήφισε τον κ. ……….…Δομετίου Βασίλειο…………………….………………..…..………….….

2.-το μέλος κ. Ιωάννης Μυττάς, ψήφισε τον κ. ………………… Δομετίου Βασίλειο ………………………………..…………….……….

3.-το μέλος κ. Βασίλειος Δομετίου, τον κ. ………………………… Δομετίου Βασίλειο ..…………………………………………….……….

4.-το μέλος κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, ψήφισε τον κ. ….. Δομετίου Βασίλειο ………………………………………..……..……….

5.-το μέλος κ. Νικόλαος Ζαχαρόπουλος, ψήφισε τον κ. … Δομετίου Βασίλειο ………………………………………..………..…….

6.-το μέλος κ. Δημήτριος Μαστοράκης, ψήφισε τον κ. ……Δομετίου Βασίλειο ………….…………………..………..………..…….

 

Συνεπώς αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής από τη λήψη της παρούσας και για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2019-2023 (έως 31-12-2023) εκλέγεται ο δημοτικός σύμβουλος & αντιδήμαρχος                               κ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αφού έλαβε (-6-) ψήφους, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134),
  • την 13/538/17-01-2022 (62Υ4Ω1Θ-ΜΑ9) απόφαση Δημάρχου,

όπως τροποποιήθηκε με την 227/15874/10-10-22 (69ΛΑΩ1Θ-8ΤΝ) όμοια απόφαση.

  • την 2/2022 (Ω8Α8Ω1Θ-ΘΨΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
  • την 4302/12.01.2022 (Ω3ΡΞΟΡ1Φ-6ΛΗ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης που νομιμοποιεί την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
  • το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει  αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2019-2023 το δημοτικό σύμβουλο & αντιδήμαρχο κ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ο οποίος συγκέντρωσε (-6-) ψήφους, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

 

Μετά τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων συγκροτείται σε σώμα, με NEA σύνθεση

για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2019-2023:

  τακτικά μέλη αναπλήρωση από
1 Τσολάκος Γεώργιος              (πρόεδρος)

ορισθείς  με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου

  τον αντιπρόεδρο

με την παρούσα 349/2022 απόφαση ΟΕ

 
2 Δομετιού Βασίλειος         (αντιπρόεδρος)

(ορισθείς  αντιδήμαρχος)

με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου

  -δεν αναπληρώνεται-

(δεν προβλέπεται)

 
3 Μυττάς Ιωάννης                        (μέλος)

(ορισθείς  αντιδήμαρχος)

με την 227/2022 απόφαση Δημάρχου

  -δεν αναπληρώνεται-

(δεν προβλέπεται)

 
4 Ζάρκος Δημήτριος                    (μέλος) (εκλεγείς δημ. σύμβουλος πλειοψηφίας)

με την 2/2022 απόφαση ΔΣ

  τον Σκαρμούτσο Νικόλαο

(εκλεγείς δημ. σύμβουλος)

με την 2/2022 απόφαση ΔΣ

 
5 Σωτηρόπουλος Ιωάννης           (μέλος)

(εκλεγείς δημ. σύμβουλος πλειοψηφίας)

με την 2/2022 απόφαση ΔΣ

  την Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική

(εκλεγείς δημ. σύμβουλος)

με την 2/2022 απόφαση ΔΣ

 
6 Ζαχαρόπουλος Νικόλαος         (μέλος)

(εκλεγείς δημ. σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας)

με την 2/2022 απόφαση ΔΣ

  -δεν αναπληρώνεται-

με την επισήμανση της 4302/12.01.2022

απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης

 
7 Μαστοράκης Δημήτριος          (μέλος)

(εκλεγείς δημ. σύμβουλος ελάσσονος μειοψηφίας)

με την 2/2022 απόφαση ΔΣ

  τον Ρουμπέκα Γεώργιο

(εκλεγείς δημ. σύμβουλος)

με την 2/2022 απόφαση ΔΣ

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 349/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                       τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.10.2022

ο πρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

 

Print Friendly, PDF & Email