349/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤOΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 48ο/20-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 349/2018

 

Περίληψη: Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτηκαι ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ.12789/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)                        ΟΥΔΕΙΣ
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
Μυττάς Ιωάννης
Ζάρκος Δημήτριος
Μπουζιάνη Βασιλική
Αλεξόπουλος Βασίλειος
Σπανός Κων/νος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87),για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την 29-09-2018 στην ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα παρακάτω:

Κατά την 29η Σεπτεμβρίου 2018, εκδηλώθηκαν στο Δήμο μας έντονα καιρικά φαινόμενα και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές και καταστροφές στην περιοχή της ΔΕ Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων.

Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Δήμου μας με Α.Π. 10607/30.09.2018 προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7079/02.10.2018 (6ΨΤΘ46ΜΚ6Π-Τ7Ο) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ΔΕ Σικυωνίων του Δήμο Σικυωνίων της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχοντας η απόφαση αυτή ισχύ έξι (6) μήνες ήτοι έως και 29.03.2019.

Εν συνεχεία, υποβληθεί το με Α.Π. 10656/01.10.2018 αίτημα του Δήμου μας προς το ΥΠ.ΕΣ. για έκτακτη χρηματοδότηση συνολικού ποσού 1.250.000,00 € προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες, που προέκυψαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

Το ΥΠ.ΕΣ. με την υπ’ αριθμ. 53173/02.10.2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΚΥ465ΧΘ7-ΖΩ8) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ενέκρινε τελικώς την χρηματοδότηση του Δήμου μας με το ποσό των 300.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας».

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:

 • των διατάξεων του άρθρου 72 δ1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018:: «[…]δ1) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, […].
 • των διατάξεων του άρθρου 32 της 2 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
 • των διατάξεων του άρθρο 54 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61».
 • των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) περί του διατάκτη Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
 • των διατάξεων του άρθρου 206 § 1 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.
 • Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν και να διαχειρισθούν άμεσα οι συνέπειες που προέκυψαν στην ανωτέρω περιοχή του Δήμου μας από τις φυσικές καταστροφές της 29ηςΣεπτεμβρίου 2018 και να αποκατασταθεί η ομαλότητα, σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα, με την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην περίπτωση δτου άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Λαμβάνοντας υπόψη:

–          την υπ’ αριθμ. 371/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΙΨΓΩ1Θ-01Σ) περί αποδοχής της ανωτέρω απόφασης χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ .

–          την υπ’ αριθμ. 305/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΓΖΩ1Θ-3Ψ9) περίτροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Σικυωνίων», από πιστώσεις ΣΑΕ 055.

–          την υπ’ αριθμ. 378/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΩΛΩΩ1Θ-Η0Σ) περί έγκρισης της αριθ. 305/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

–          την υπ’ αριθμ. 241469/15.11.2018 (ΑΔΑ:7Θ8ΨΟΡ1Φ-ΙΘΠ) νομιμοποίηση από τον οικείο ΓΓΑΔ

–          την υπ’ αριθμ. 35/2018 μελέτη που εκπονήθηκε από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού € 29.999,32 (με ΦΠΑ 24%).

–          το από ΔΥ/16.11.2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:18REQ004019827 2018-11-16.

–          την υπ’ αριθμ. 343/19.11.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου μας, αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων με ΑΔΑ:Ψ6ΗΖΩ1Θ-1Δ8 & ΑΔΑΜ:18REQ004028721 2018-11-19.

–          την αρ. πρωτ. 12878/19-11-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου μας, η οποία επισυνάπτεται και στην οποία περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).

–          την αρ. πρωτ. 12887/20-11-2018 προσφορά της εταιρείας ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., η αμοιβή της οποίας -κατά την προσφορά της- ανέρχεται στο ποσό των 29.999,32 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

–          το γεγονός πως στον Κ.Α. 02.62.7135.001 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού #30.000,00# € με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   του Δήμου Σικυωνίων}», προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005. (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-09-2018).

Τονίζεται ότι, οι προς προμήθεια ποσότητες είναι η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές της 29ηςΣεπτεμβρίου 2018 στην ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών με Α.Π. 53173/02.10.2018 για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών.

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

α. οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία περιγράφονται παραπάνω και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

β.σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

¨       την υπ’ αριθ. 35/2018 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

¨       τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας,

¨       την υπ’ αριθμ. 343/19.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΖΩ1Θ-1Δ8)(ΑΔΑΜ:18REQ004028721 2018-11-19) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, με CPV: 31321210-7, 44322100-4, 34928510-6, 34928530-2, 31214300-2, και 31531000-7 συνολικούπροϋπολογισμού €29.999,32 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Γ. Αναθέτει απευθείας κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ1 του Ν. 3852/2010 την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» στην εταιρεία ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., έδρα Πάροδος Πετμεζά-Αγ. Γεώργιος στο ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τ.Κ. 20200, με Α.Φ.Μ. 800710903 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ. 27420-26747, αντί του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών #29.999,32# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της.

Δ. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της .

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι προς προμήθεια ποσότητες είναι η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες για την αντιμετώπιση των επειγουσών και έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ηςΣεπτεμβρίου 2018 στη ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων. Λαμβάνοντας υπόψη και τη χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών με Α.Π. 53173/02.10.2018 για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών.

Η σχετική δαπάνη συνολικού ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών #29.999,32# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),θα βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.62.7135.001 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   του Δήμου Σικυωνίων}», προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2003ΣΕ05500005. (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29-09-2018) με Α.Α.Υ. 343/2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 349/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 6. 6.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-11-2018

Print Friendly, PDF & Email