348/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

30η/5 .10. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

348/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση π/υ οικονομικού έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,

μετά το αρίθμ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 5η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15550/05.10.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Ζάρκος Δημήτριος -Δομετίου Βασ.  
απόντες: 1. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * για την καταβολή μισθοδοσίας εντός Οκτωβρίου και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 .

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 5.10.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 5.10.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον* για την καταβολή μισθοδοσίας εντός Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                                  Κ.Α.  06.00.1211.006 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Μισθοδοσίας και Εργοδοτικών Εισφορών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων»  ποσό  85.492,30€  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 122.976,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 208.468,30€  και το μεταφέρει μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

1 Στον Κ.Α. 02.70.6041.002 με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων», ποσό  69.805,36€  ενισχύοντας  την διαμορφωμένη πίστωση  του ποσού των  109.470,13€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 179.275,49€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

2 Στον Κ.Α. 02.70.6054.002 με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»   ποσό  15.686,94 €  ενισχύοντας  την διαμορφωμένη πίστωση  του ποσού των  29.217,14€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 44.904,08€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 348/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                  τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 5.10.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email