348/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

36ης/23.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 348/2021   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ –

1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16305/19.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 14/11/2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 14/11/2021

 

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5052/25.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

21PROC008654049 2021-05-25

 

3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ

«ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

 

Του Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».

Στο Κιάτο  σήμερα  την 14.11.2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση οι παρακάτω:

 1. Μαστέλλου Γεωργία ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πρόεδρος της επιτροπής,
 2. Τσέκος Παναγιώτης ΠΕ9 Γεωπόνων, και
 3. Στούκας Νικόλαος ΤΕ4 Ηλεκτ/γων – Μηχ/γων ,ως μέλη,

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»,

και αφού λάβαμε υπόψη:

 

Σχετ:

 1. Τον Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει
 2. Η  αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)
 3. Την αριθμ. 5052/25.05.2021 αναλυτική διακήρυξη του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»,
 4. Η αρ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε. βάση της οποίας συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου
 5. Την αριθ. 230/06.09.2021( ΑΔΑ ΩΙ68Ω1Θ-Χ9Ξ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 1ου πρακτικού Ε.Δ. –προσωρινού αναδόχου-, καλώντας τα μέλη της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ του 1ουκατά σειρά μειοδότη οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΕΤΕΜ Α.Ε. » να προβούν στην συμπλήρωση του πεδίου ΤΕΥΔ που αφορά τον ειδικό κύκλο εργασιών κατά τα αναφερόμενα στην σχετική διακήρυξη εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της.
 6. το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.»συμπλήρωσε το πεδίο του ΤΕΥΔ που αφορά τον Ειδικό Κύκλο Εργασιών
 7. την αριθμ. 281/04-10-2021(ΑΔΑ ΩΝΘ1Ω1Θ-ΨΙΦ) έγκριση 2ου  πρακτικού διαγωνισμού Ε.Δ. προσωρινού μειοδότη.
 8. το αριθμ. 14534/26-10-2021 έγγραφο του Δήμου μας, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
 9. Η υπ’ αριθμ. 15649/10-11-2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 14η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.», για το έργο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΕΤΕΜ Α.Ε», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τρεις (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 390298/07-10-2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πρωτοδικείο Αθηνών

171100/2021 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

(ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρωτοδικείο Κορίνθου
10919/11-10-2021 (ΚΕΤΕΜ ΑΕ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Πρωτοδικείο Κορίνθου
10917/11-10-2021 ΜΟΥΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρωτοδικείο Κορίνθου
10916/11-10-2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρωτοδικείο Κορίνθου
425531/27-10-2021 &

149297/05-05-2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
10918/11-10-2021 ΜΑΡΙΟ-ΑΡΓΥΡΙΟ ΜΟΥΓΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρωτοδικείο Κορίνθου
425569/27-10-2021 &

139921/22-04-2021

 ΜΑΡΙΟ-ΑΡΓΥΡΙΟ ΜΟΥΓΙΟ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2768/20-4-2021(ΚΕΤΕΜ ΑΕ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Πρωτοδικείο Κορίνθου
2403/30-03-2021 ΜΟΥΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρωτοδικείο Κορίνθου
14306/27-10-2021 &

4180/23-04-2021 ΜΟΥΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

Πρωτοδικείο Κορίνθου
2402/30-03-2021 ΜΑΡΙΟ-ΑΡΓΥΡΙΟ ΜΟΥΓΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρωτοδικείο Κορίνθου
2401/30-03-2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρωτοδικείο Κορίνθου
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 71086454/31-05-2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ &

72405841/28-10-2021

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

70912536/7-5-2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ

995/20-10-2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2333127/07-09-2021

691906/19-03-2021

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 320766/16-02-2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ

1444179/02-06-2021 ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΙ 2754278/18-10-2021 &

1339317/25-05-2021

 ΡΑΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2566370/29-09-2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΦΚΑ
204/14-06-2021

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

45/19-03-2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ

 

Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. Α.2 του άρ. 22] ΝΑΙ Υ.Δ./28.10.2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ./28.10.2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ Υ.Δ./28.10.2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ Υ.Δ./28.10.2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ Υ.Δ./28.10.2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΚΕΤΕΜ ΑΕ)

1509905.2183440/3-6-2021 &

1645632.2394426/1-11-2021

 

Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ Υ.Δ./28.10.2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΚΕΤΕΜ ΑΕ)

1509905.2183440/3-6-2021 &

1645632.2394426/1-11-2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΚΕΤΕΜ ΑΕ)

1509905.2183440/3-6-2021 &

1645632.2394426/1-11-2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Α.Δ.Ε.
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(ΚΕΤΕΜ ΑΕ)

Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ./28.10.2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Μη έκδοση απόφασης αποκλεισμού ΝΑΙ Υ.Δ./28.10.2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 13504/25266/31-5-2021

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τ.Ε.Ε.
27024/25803/2-11-2021  & 10407/25803/26-4-2021

ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τ.Ε.Ε.
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ /08.06.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Στοιχεία  μετόχων και αριθμός μετοχών ΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΚΕΤΕΜ ΑΕ)

1509905.2183440/3-6-2021 &

1645632.2394426/1-11-2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/11789/04-07-2017 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

(ελήφθη υπόψη το 282/12.01.2021 έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: ΨΨ7ΥΟΞΤΒ-8ΑΥ και το ΦΕΚ 256/Α’/23.12.2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΝΑΙ Δ24/5417/10-12-2019

ΚΕΤΕΜ ΑΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΝΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΕΤΕΜ ΑΕ

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΩΝ 2018,2019,2020 ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΤΕΜ ΑΕ & ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΑΔΕ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/11789/04-07-2017 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

(ελήφθη υπόψη το 282/12.01.2021 έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: ΨΨ7ΥΟΞΤΒ-8ΑΥ και το ΦΕΚ 256/Α’/23.12.2020)

Δ24/5417/10-12-2019

ΚΕΤΕΜ ΑΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΝΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

ΚΕΤΕΜ ΑΕ

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΩΝ 2018,2019,2020 ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΤΕΜ ΑΕ & ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΑΔΕ
Ανεκτέλεστο Έργων [παρ. α του άρ. 23.5 της διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ./ 28-10-2021 & ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
85516/31-3-2021 &

 255544/8-11-2021

Δ. Τ. Ε. ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
988/8-6-2021 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
5691/8-6-2021 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
356782/1-11-2021 Δ.Τ.Ε.ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1467/2-11-2021 ΔΕΥΑΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρ. 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/11789/04-07-2017

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

(ελήφθη υπόψη το 282/12.01.2021 έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: ΨΨ7ΥΟΞΤΒ-8ΑΥ και το ΦΕΚ 256/Α’/23.12.2020)

Δ24/5417/10-12-2019

ΚΕΤΕΜ ΑΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΝΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

 

ΚΕΤΕΜ ΑΕ

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΩΝ 2018,2019,2020 ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΤΕΜ ΑΕ & ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΑΔΕ

 

 

Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
Αντίγραφο της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ του καταστατικού σύστασης ΑΕ [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ –         ΤΟ  2587/28-9-2018 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ Α.Ε.(ΚΕΤΕΜ)

–         αρ. συμβ. 5981/26-7-2017

–         ΤΗΝ 1128162/15-01-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

–         ΤΗΝ 3223/20-10-2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ   

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

 

Πιστοποιητικά περί ΜΗ τροποποιήσεων καταστατικού [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης]   1645632/2394427/1-11-2021

1509905/2183441/3-6-2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πρακτικό Νο 32 Δ.Σ της ΚΕΤΕΜ Α.Ε. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 32/08.06.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Περί εθνικού λόγου αποκλεισμού ΝΑΙ Υ.Δ./ 28.10.2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Περί γνησιότητας φωτοαντιγράφων ΝΑΙ Υ.Δ./ 28.10.2021 ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Υ.Δ./ 04.11.2021 ΚΕΤΕΜ ΑΕ

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στην κοινοπραξία των οικονομικών φορέων με επωνυμίες: «ΚΕΤΕΜ ΑΕ » και «ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ» με μέση έκπτωση 47,05 % ήτοι στο ποσό 944.398,96€, χωρίς ΦΠΑ.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

  Κιάτο, 14/11/2021

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1.    Τσέκος Παναγιώτης

ΠΕ9 Γεωπόνων

2.  Στούκας Νικόλαος

ΤΕ4 Ηλεκ/γων-Μηχ/γων

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την με Α.Π.: 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ: 60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», καθώς και τις Τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση – Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ), 2η Τροποποίηση – Α.Π.: 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ151Τ) και 3η Τροποποίηση – Α.Π.: 2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 184/2020 (ΑΔΑ: 6Ε78Ω1Θ-Φ86) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Κ Ε Φ Α Λ Α Ρ Ι Ο Υ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Περιφέρειας Πελοποννήσου» περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την με Α.Π.: 9553/25.09.2020 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα.
 • την με Α.Π.: 95333/07.04.2021 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.849.179,65€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
 • Την 82/2021 (6ΘΑ0Ω1Θ-ΗΕ1) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2021»,
 • Την 44/2021 (Ψ8ΗΝΩ1Θ-60Ν) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 69426/29.04.2021 (6Α00ΟΡ1Φ-1ΓΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 7/2020 μελέτη του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ- 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»  (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.200.000,00€.
 • Τον Κ.Α. 02.63.7341.005 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «{ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ}με Κωδικό ΟΠΣ 0022030092» ποσού 200.000,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1.
 • το 21REQ008632841 2021-05-20 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 263/4912/20.05.2021 (ΨΞ1ΓΩ1Θ-Π33)(21REQ008638124 2021-05-06) ΑΑΥ,
 • Την 146615/21.05.2021 (ΩΣΔΞ7Λ1-ΤΤ9) απόφαση προέγκριση διακήρυξης της οικείας ΕΥΔ ΕΠ,
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • την 120/2021 (97ΚΥΩ1Θ-Φ1Η) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • την 5152/25.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008654049 2021-05-25,
 • την 5054/25.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008654187 2021-05-25,
 • την 5056/25.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΡΝΗΩ1Θ-693,
 • τo 1ο/15.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 230/2021 (ΩΙ68Ω1Θ-Χ9Ξ) απόφαση ΟΕ με την οποία καλεί ΤΑ ΜΕΛΗ της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ του 1ου κατά σειρά μειοδότη οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.» να προβούν στη συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ που αφορά στον ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  κατά τ’ αναφερόμενα στη σχετική διακήρυξη, εντός προθεσμίας (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
 • το 2ο/28.09.2021 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 • την 281/2021 (ΩΝΘ1Ω1Θ-ΨΙΦ) απόφαση ΟΕ με την οποία κηρύσσει την «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.» -προσωρινό ανάδοχο- του έργου με μέση έκπτωση 47,05%.
 • το 3ο/14.11.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 3ο/14.11.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της 7/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.200.000,00€.

 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ως άνω έργου στην Κ/ΞΙΑ                                        «ΚΕΤΕΜ ΑΕ» & «ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ»  με μέση έκπτωση 47,05% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 944.398,96€ + ΦΠΑ 24%.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 348/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.11.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email