348/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 348/2020   θέμα 2ο: Αποδοχή Δωρεάς Εκπόνησης Οριστικών Μελετών και Τεύχους Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Στο πλαίσιο της με Α.Π.: 16401/28.08.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ07 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»  ο Δήμος Σικυωνίων προτίθεται να υποβάλλει πρόταση για Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου προκειμένου να ενταχθεί  στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

Προς τον σκοπό αυτό και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δημάρχου Σικυωνίων ο Πολιτικός Μηχανικός Σωτήριος Μώρος του Γεωργίου μας εκδήλωσε με την από 25.11.2020 έγγραφη πρόθεσή του να προβεί σε δωρεά άνευ ανταλλάγματος, προς τον Δήμο Σικυωνίων, των απαιτούμενων Οριστικών Μελετών και συγκριμένα της Τοπογραφικής, Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης που θα περιλαμβάνουν Τεχνική Περιγραφή, Προμέτρηση, Αναλυτική Προμέτρηση, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ, Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενικοί και Ειδικοί Όροι), Σχέδιο Διακήρυξης, ΣΑΥ και Χρονοδιάγραμμα, για την Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην θέση «Μπάρλασα» ή «Βάλτος» της ΔΕ Σικυωνίων.

 

Παράλληλα εκδήλωσε πρόθεση όπως συνδράμει τεχνικώς σε περίπτωση που προκύψει απαίτηση  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης του έργου σύμφωνα με την κατάταξή του στην 6η Ομάδα «Τουριστικές Εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» όπως αυτή καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. σύμφωνα με τον  Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α’/2011) και τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2471/τ.Β’/2016).

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/τ.Α’) και όπως σε αυτό προστέθηκε το άρθρο 2Α «ΔΩΡΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», κατ’ ακολουθία της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ  209/τ.Α’), η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται τη δωρεά, άνευ ανταλλάγματος, των απαιτούμενων Οριστικών Μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σικυωνίων» και συγκεκριμένα της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, της Στατικής Μελέτης, της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης, καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης, από τον Σωτήριο Μώρο του Γεωργίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, ΜΔΕ.

 

Β. Εγκρίνει την εν γένει σκοπιμότητα και αναγκαιότητα εκπόνησης των τεχνικών μελετών καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σικυωνίων».

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο , ως νόμιμο εκπρόσωπο,  για κάθε σχετική με την αποδοχή της δωρεάς ενέργεια.

 

Δ. Καθορίζει του όρους αποδοχής της δωρεάς σύμφωνα με τους οποίους θα εκπονηθούν οι μελέτες και θα συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, θα διενεργηθεί η επίβλεψη, η παραλαβή και η έγκρισή του ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Υποχρεώσεις Δωρητή

Το κόστος εκπόνησης των απαιτούμενων Οριστικών Μελετών [Τοπογραφική, Αρχιτεκτονική, Στατική και Ηλετρο-μηχανολογική Μελέτη]καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης [Τεχνική Περιγραφή, Προμέτρηση, Αναλυτική Προμέτρηση, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο, Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ, Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενικοί και Ειδικοί Όροι), Σχέδιο Διακήρυξης, ΣΑΥ και Χρονοδιάγραμμα] για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σικυωνίων» του Δήμου Σικυωνίωνβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον δωρητή.

Οιεσδήποτε αμοιβές σε συνεργάτες που θα αναλάβουν την εκπόνηση των ως άνω μελετών ή/και των Τευχών Δημοπράτησης  θα καταβληθούν σε αυτούς απευθείας από τον δωρητή. Τυχόν προκύπτων φόρος από την πραγματοποίηση της εν λόγω δωρεάς βαρύνει αποκλειστικά τον δωρεοδόχο.

Καμία αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα και εύνοια δεν πρόκειται να παρασχεθεί στον δωρητή ή στην ομάδα μελέτης εξαιτίας της ως άνω δωρεάς, πλην της δημόσιας δήλωσης ευχαριστίας ή ανάλογης ηθικής επιβράβευσης, που θα γίνει με απόφαση συλλογικού οργάνου του Δήμου Σικυωνίων.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις Δωρητή

Στις απαιτούμενες Οριστικές Μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δωρεάς,  περιλαμβάνονται ιδίως:

  • Κύριες Μελέτες : Αρχιτεκτονική Μελέτη (η οποία περιλαμβάνει Διάγραμμα Δόμησης, Κατόψεις, Όψεις, Τομές και λοιπά κατασκευαστικά σχέδια), Στατική Μελέτη (η οποία περιλαμβάνει Τεύχος Υπολογισμών και Σχέδια) Ηλετρο-μηχανολογική Μελέτη (Τεύχη Υπολογισμών και Σχέδια)
  • Υποστηρικτική / Προπαρασκευαστική Μελέτη: Τοπογραφική Μελέτη.

 

Για την σύνταξη των ανωτέρω μελετών και τευχών δημοπράτησης ο/οι μελετητής/τές οφείλει/ουν να λάβει/ουν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία θα του/τους διατεθούν από το Δήμο Σικυωνίων:

  • Τοπογραφικά Διαγράμματα τα οποία έχει εκπονήσει (σύνταξη και θεώρηση) η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων.
  • Τυχών προμελέτες σχετικές με το έργο που έχει εκπονήσει (σύνταξη και θεώρηση) η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων.
  • Την Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθεί το Δημοτικό Γυμναστήριο και έχει εκπονηθεί για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων από τον Γεωλόγο Δημήτριο Πυργάκη.
  • Τις Γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας και Δασαρχείου Κορίνθου, των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη γνωμοδότη άλλου φορέα.

 

Επίσης στο αντικείμενο της δωρεάς περιλαμβάνεται η σύνταξη τουλάχιστον των ακόλουθων τευχών δημοπράτησης του έργου: α) Τεχνική Περιγραφή, β) Προμέτρηση, γ) Αναλυτική Προμέτρηση, δ) Προϋπολογισμός, ε) Τιμολόγιο, στ) Πίνακα Αντιστοίχισης Άρθρων Μελέτης και ΕΤΕΠ, ζ) Συγγραφή Υποχρεώσεων,  η) Σχέδιο Διακήρυξης, θ) Σχέδιο Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας και ι) Χρονοδιάγραμμα.

Άρθρο 3

Σύνθεση Ομάδας Μελέτης

Ο δωρητής σε περίπτωση που δεν δύναται ο ίδιος, θα αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικούς που έχουν τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα, γνωστοποιώντας, το αργότερο εντός ενός μήνα από την εγκριτική απόφαση της δωρεάς, τη σύνθεση της ομάδας μελέτης και τον εκπρόσωπό της, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας μελέτης πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

 

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Μελετητών

Όλες οι επιμέρους μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης θα εκπονηθούν από τον μελετητή ή σε συνεργασία με άλλους μελετητές και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Ο βασικός  μελετητής φέρει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα και αρτιότητα του αντικειμένου της δωρεάς. Οι αξιώσεις του Δήμου Σικυωνίων κατά του μελετητή λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης του αντικειμένου της δωρεάς, παραγράφονται έξι (6) έτη μετά την ολοκλήρωση και αποδοχή της.

Ελαττώματα ή ελλείψεις του μελετητικού αντικειμένου της παροχής δωρεάς, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την αποδοχή της δωρεάς και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του Δήμου Σικυωνίων, αποκαθιστώνται από τον βασικό μελετητή, χωρίς αξίωση οποιαδήποτε αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος από του Δήμου Σικυωνίων.

Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Για κάθε τροποποίηση της μελέτης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του Άρθρου 144 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’).

Όλες οι επιμέρους μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, μετά την οριστικοποίησή τους θα παραδοθούν σε τρία (3) έντυπα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή που να επιδέχεται πλήρους επεξεργασίας (ισχύει για τα τεύχη και τα σχέδια). Οι μελέτες αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε τμήμα τους για άλλο σκοπό εκτός αυτόν της δωρεάς, χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μελετητή.

Τίθεται δε η υποχρέωση συμμετοχής του μελετητή των κύριων μελετών, όπως αυτές ορίζονται και στο άρθρο 2 της παρούσης, που αφορούν στην εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σικυωνίων»  και του μελετητή εν προκειμένω Σωτηρίου Μώρου του Γεωργίου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΔΕ ως βασικού μελετητή κατά την κατασκευή του έργου, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’  αριθμ. ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ 466/2018 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4203/τ. Β’)

 

Άρθρο 5

Επίβλεψη Μελέτης

Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων (Επιβλέπουσα Υπηρεσία), η οποία και θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα και εκλείψει αυτού του τεχνολογικού τομέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης.

 

Άρθρο 6

Προθεσμίες

Η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (03) μηνών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος του δωρητή. Ο χρόνος αυτός συνιστά το καθαρό αντικείμενο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της μελετητικής ομάδας και δεν συμπεριλαμβάνει τους απαιτούμενους χρόνους για την έγκριση και παραλαβή του παραδοτέου, τη γνωμοδότηση των απαιτούμενων οργάνων επ’ αυτού, τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, κλπ.

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβεί στον έλεγχο της μελέτης και εφόσον έχει παρατηρήσεις επί του παραδοτέου θα ζητήσει εγγράφως διορθώσεις, θέτοντας στον μελετητή/στην ομάδα μελέτης εύλογη προθεσμία να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις ή συμπληρώσεις του παραδοτέου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η μελέτη θα υποβληθεί στις αρμόδιες για γνωμοδότηση Υπηρεσίες και όργανα και δη το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο μελετητής/η ομάδα μελέτης είναι υποχρεωμένος/η να αναμορφώσει ή να συμπληρώσει την πρότασή του/της εφόσον κάτι τέτοιο γίνει απαιτητό κατά τη διαδικασία γνωμοδότησης επί της ωριμότητας αυτής από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντός εύλογης προθεσμίας που θα τεθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Εφόσον σε οποιοδήποτε στάδιο ανακύψουν ζητήματα για τα οποία η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να ενημερωθεί ή να γνωμοδοτήσει η Προϊσταμένη Αρχή, η τελευταία θα αποφανθεί σχετικά και θα δώσει κατευθύνσεις για τη συνέχεια.

Άρθρο 7

Ειδικότερα Ζητήματα Μελέτης

Οι μελέτες θα εκπονηθούν στο πλαίσιο που ορίζουν:

1) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α) και το ΠΔ 696/74 (ΦΕΚ 301Α).

2) Οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πλέον πρόσφατες τεχνικές προδιαγραφές και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Άρθρο 8

Έγκριση Μελέτης

Οι μελέτες θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία μετά και τη λήψη τυχών απαιτούμενων αδειδοτήσεων, εκτός αν η τελευταία έχει αντιρρήσεις ως προς την πληρότητα και τεχνική αρτιότητα του αντικειμένου της μελέτης ή κρίνει ότι απαιτούνται διορθώσεις και συμπληρώσεις του παραδοτέου. Στην περίπτωση αυτή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα υποβάλλει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και θα ζητήσει τη διόρθωση και επανυποβολή του παραδοτέου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

Άρθρο 9

Αποδοχή αντικειμένου δωρεάς

Το αντικείμενο της δωρεάς θα παραληφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), η οποία θα εκδώσει απόφαση αποδοχής, αφού προηγηθεί:

α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και

β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, στο οποίο θα διαβιβαστούν οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

 

Άρθρο 10

 Έκδοση άδειας δόμησης

Η έκδοση της άδειας δόμησης θα γίνει με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων. Την ευθύνη της πληρότητας του φακέλου φέρει η μελετητική ομάδα. Η τελευταία, σε περίπτωση που απαιτηθούν διορθώσεις και συμπληρώσεις του παραδοτέου για την έκδοση της άδειας δόμησης, υποχρεούται να προβεί σε αυτές εντός εύλογης προθεσμίας που θα τεθεί από τη Δ.νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.

 

Άρθρο 11

Επίλυση ζητημάτων – διακοπή δωρεάς

Αρμόδιο όργανο για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύψει κατά την υλοποίηση της δωρεάς είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, (περίπτωση κα’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19) η οποία μπορεί με απόφασή του να αρνηθεί την αποδοχή της δωρεάς ή να διακόψει την εξέλιξη της διαδικασίας παροχής δωρεάς, αν κρίνει ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας ή αν για οποιοδήποτε λόγο η παροχή της δωρεάς αποβεί αλυσιτελής.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 348/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email