348/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/08.09.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 348/2016

Περίληψη : Επέκταση αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο σύνολο της Εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την 256/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου»
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε   Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13002/02.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Γεώργας Χρήστος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             13 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
3 Μπακόλιας Παναγιώτης   14 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       15 Ζάρκος Δημήτριος       (Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.)
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       16 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Χρυσικός Παύλος       17 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             18 Μπούρης Ευάγγελος    
8 Φιακάς Παναγιώτης   19 Λαλιώτης Γεώργιος    
9 Δομετίου Βασίλειος   20 Νανόπουλος Βασίλειος    
10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σκαρμούτσος Νικόλαος   (Προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
11 Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος                 3 Μυττάς Ιωάννης   4 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Ραυτόπουλος Γεώργιος 6 Κελλάρης Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
      Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
      Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
      Κοτσίρης Β. (Στενού)  
      Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
      Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
      Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
      Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επέκταση αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο σύνολο της Εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την 256/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 256/31.12.2012) και συγκεκριμένα την παράγραφο 6, του άρθρου 109, του Ν. 3852/2010 περί της «Αρχιτεκτονικής της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 10 του ν. 4071/2012 (Α’ 85)

κι ακολούθως μετά την αντικατάστασή της, με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 31.12.2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 256/31.12.2012), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ Α’ 98/26.4.2013) ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, που αφορούν στη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των καποδιστριακών δήμων που συνενώθηκαν σ’ ένα νέο καλλικρατικό, εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

     Η αρμοδιότητατης νέας, μετά τη συγχώνευση, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή

της προϋπάρχουσας εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του δήμου.

     Σε περίπτωση που για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου η ανάληψη της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου αναλαμβάνεται από υφιστάμενη Δ.Ε.Υ.Α., η χωρική αρμοδιότητα αυτής επεκτείνεται αναλόγως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης.

Β. Τις από 11-8-2016 αρνητικές εισηγήσεις ως προς την επέκταση αρμοδιότητας της Δ. Ε. Υ. Α. Σ., των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, Μεσινού, Μοσιά, Ματίου, Στενού, Φενεού και Πανοράματος της Δ. Ε. Φενεού, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  

                                                                                                                                                                                                                    

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 256/31.12.2012)
  •    τις από 11-8-2016 αρνητικές εισηγήσεις των Τ. Κ. της Δ. Ε. Φενεού
  •  τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Υπέρ, της επέκτασης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι :

κ. κ. Κ. Σαρχάνης Χρ. Γεώργας Παν. Μπακόλιας.  

Κατάτης επέκτασης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι :

κ. κ. Α. Λεονάρδου, Γ. Ρουμπέκας, Σπ. Κουτρέτσης, Ε. Μπούρης, Ι. Τσιάνος,

Δ. Ζάρκος, Α. Πανάγου, Ι. Σωτηρόπουλος, Β. Μπουζιάνη–Τσαντήλα, Π. Χρυσικός,

Β. Αλεξόπουλος, Π. Φιακάς, Ι. Κελλάρη, Β. Δομετίου και Γ. Λαλιώτης .

Λευκό,ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : κ. κ. Ν. Σκαρμούτσος και Ε. Καρακούσης.

Παρών, ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Β. Νανόπουλος.

Δεν Εγκρίνειτην επέκταση αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο σύνολο της Εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 348/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email