347/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

36ης/23.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 347/2021   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού

της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16305/19.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 23/11/2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθεί,

 

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων» (Α/Α: 140264)

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών έτους 2021 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Ευαγγελοπούλου Μαρία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ Επ. Δημ. Υγείας

3/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 377/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών της Ένωσης Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.» ως προσωρινό ανάδοχο, για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 140264, για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 32.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 39.680,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 2. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 4. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/TΜΕΑΑΠ/93764/396 – ΦΕΚ 4380/5-10-2020 Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.
 5. Τον Ν. 4710/2020 – ΦΕΚ 142/23-7-2020 – Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.
 6. Την υπ’ αριθμ. 201.6/2020 απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης σε χρηματοδότηση του ΣΦΗΟ.
 7. Την με Κ.Α.: 02.30.6117.002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σικυωνίων και την αριθ. 375/22.09.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΞΧ9Ω1Θ-ΩΛΡ και ΑΔΑΜ:21REQ009247027 2021-09-22).
 8. Την αριθ. 23/2021 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.
 9. Την αριθμ. πρωτ. 12698/29-09-2021 Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC009286760 2021-09-30).
 10. Τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 25-10-2021 και την μοναδική προσφορά της Ένωσης Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.», με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 244965.
 11. Τα από 25-10-2021 και 27-10-2021 Πρακτικά του διαγωνισμού.
 12. Την αριθ. 330/2021 (ΑΔΑ: ΨΥΧΑΩ1Θ-ΠΜΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύχτηκε προσωρινή ανάδοχος η Ένωση Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.».
 13. Την αριθ. 15678/11-11-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
 14. Την από 19-11-2021 ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά της Ένωσης Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.» με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος παρελήφθη εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 16455/23-11-2021,

 

προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Ένωσης Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.» τα οποία κατατέθηκαν μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της ανωτέρω εταιρείας και προχώρησε στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων δικαιολογητικών.

 

Συγκεκριμένα η Ένωση Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.» προσκόμισε:

 1. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ- Υ.Δ.
 4. Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.3.2 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     
 5. ΕΝΙΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Γ.Ε.Μ.Η. ΠΕΡΙ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ           
 7. ΚΑΡΤΕΛΑ ‘’ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ’’ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 8. Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2.2.3.4 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 9. Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 12. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001, ISO 14001 και ISO 27001
 13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Γ.Ε.Μ.Η. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 14. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ – ΦΕΚ – Υ.Δ. ΙΣΧΥΟΣ
 15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΤΥΧΙΑ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
 16. Υ.Δ. ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
 17. Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΙΣΧΥΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η Επιτροπή κρίνει πως:

τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την Ένωση Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.» με το Ε.Ε.Ε.Σ., όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή,

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 12698/29-09-2021 διακήρυξης,

ότι η προσφορά της Ένωσης Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο και  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

 

 1. Την έγκριση του Πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Ένωσης Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.» για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων».
 2. Την κατακύρωση της υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σικυωνίων», στην Ένωση Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.», με έδρα στην Θεσσαλονίκη, περιοχή Καλαμαριάς, οδός Βρυούλων 78Γ & Κ. Καραμανλή 40, Τ.Κ. 55135, τηλ.: 2310478370, φαξ: 2310478432, e-mail: tredit@tredit.gr, έναντι συνολικού ποσού 23.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 28.520,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 3. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 244965 προσφορά της Ένωσης Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.», τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 23/2021 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 12698/29-09-2021 Διακήρυξης.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Κιάτο 23 Νοεμβρίου 2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Ευαγγελοπούλου Μαρία 3/ Τσιοκάρας Ιωάννης

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την 360/2020 (ΑΔΑ:Ω9ΜΚΩ1Θ-Π6Ξ) απόφαση ΟΕ περί Υποβολής Πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου.
 • Την με αρ. πρωτ. Πράσινου Ταμείου 2020-008682/06.12.2020 Αίτηση Χρηματοδότησης που υπέβαλε ο Δήμος Σικυωνίων, προς το Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της πρότασης «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού: 39.680,00€ (32.000,00€ + 7.680,00€ Φ.Π.Α. 24%).
 • Την 242/2021 (612ΡΩ1Θ-ΑΣ4) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ με την οποία έγινε η αποδοχή της ως άνω απόφασης χρηματοδότησης και η τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους του Δήμου Σικυωνίων για την εγγραφή των πιστώσεων.
 • Την 157/2021 (ΨΤΡΟΩ1Θ-3ΘΞ) απόφαση ΔΣ περί εγκρίσεως της ως άνω απόφασης ΟΕ.
 • Την υπ’ αριθμ. 23/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.680,00€ (32.000,00+7.680,00 ΦΠΑ 24%) με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της υπηρεσίας.
 • Το από (21REQ009246175 2021-09-22) πρωτογενές αίτημα της ίδιας Δ/νσης.
 • Την υπ’ αριθμ. 375/12114/22.09.2021 (9ΞΧ9Ω1Θ-ΩΛΡ)(21REQ009247027 2021-09-22) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Το γεγονός πως στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον ΚΑ 02.30.6117.002 «Παροχή Υπηρεσίας Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων» ποσού 39.680,00€ προερχόμενη από (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2020 του Πράσινου Ταμείου.
 • Την 243/2021 (Ω06ΥΩ1Θ-Δ86) απόφαση ΟΕ «καθορισμός όρων διακήρυξης»
 • Την 12698/29-09-2021 (21PROC009286760 2021-09-30) Διακήρυξη,
 • Το 1ο/25.10.2021 & 2ο/27.10.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού υπηρεσιών.
 • Την 330/2021 (ΨΥΧΑΩ1Θ-ΠΜΙ) απόφαση ΟΕ «προσωρινού αναδόχου»
 • Το 3ο/23.11.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το 3ο/23.11.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της  υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων»  (CPV:79415200-8)   με αρ. 23/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων και εκτιμώμενη αξία σύμβασης ποσού (32.000,00+7.680,00 ΦΠΑ 24%) 39.680,00€ .

 

Β. Κατακυρώνει την ως άνω υπηρεσία, στο μειοδότη οικονομικό φορέα της Ένωσης Εταιρειών «TREDIT S.A. – DOTSOFT A.E.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, περιοχή Καλαμαριάς, οδός Βρυούλων 78Γ & Κ. Καραμανλή 40, Τ.Κ. 55135, τηλ.: 2310478370, φαξ: 2310478432, e-mail: tredit@tredit.gr, έναντι συνολικού ποσού 23.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 28.520,00€ (με ΦΠΑ 24%).

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 244965 προσφορά της ως άνω εταιρείας, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 23/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 12698/29-09-2021 διακήρυξης.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 347/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.11.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email