357/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 357/2017

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 84/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί: «Τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδεμία.  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 31ο

Στο 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αρ. 84/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί: «Τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την εν θέματι απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με την οποία τροποποιεί τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα, οικονομικού έτους 2017, η οποία ακολουθεί:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                              

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 13/17-07-2017 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 84/2017

Θέμα : Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. 536/13-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
 1. Καραχάλιος Παναγιώτης
Πρόεδρος 1. Σκαρμούτσος Νικόλαος Μέλος
 1. Μυττάς Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

2. Κάσσιος Δημήτριος »
 1. Κελλάρη Ιωάννα
Μέλος 3. Κουσουλός Κων/νος »
 1. Πανάγου Αθανάσιος
» 4. Καραβάς Ανδρέας  
 1. Κορωναίος Παρασκευάς    
»    

Θέμα 7ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 13/07/2017 υπηρεσιακό σημείωμα με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους», που έχει ως εξής :

Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου απαιτείται τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για δημιουργία νέας πίστωσης προς επαύξηση ισχύος της παροχής που βρίσκεται στην είσοδο του Λιμένος Κιάτου, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση

έργων ηλεκτροφωτισμού στην Χ.Ζ.Λ.                                    €       1.256,90

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6211 με  τίτλο   «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό λιμένων και γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου», ποσού 6.000,00 € με την Π.Α.Υ. 25/2017 και την 25/06-03-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΛΟΟΛΩ5-Δ3Ν) μειώνουμε κατά 1.256,90 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.743,10€ , με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016,

Μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.30.7325.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Χ.Ζ.Λ.», πίστωση ποσού 1.256,90 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Επίσης επειδή η όλη διαδικασία προέρχεται από τροποποίηση απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας να καθορισθεί ο Κ.Α. 02.30.7325.001 «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.-

Κιάτο, 13 Ιουλίου 2017

                                                                                                                                 Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων

               Ο Συντάξας                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΛιμενικούΤαμείου Σικυωνίων

     Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                                  Παναγιώτης Καραχάλιος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

          Την εισήγηση του Προέδρου.

          Το από 13-07-2017 υπηρεσιακό σημείωμα.

          το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».

          Την αριθ. 102/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί ψήφισης του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017 όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 541/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 6486,249745πε/2017 (ΑΔΑ:603ΟΟΡ1Φ-ΘΚΗ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

          Το Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

          Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

          Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

          Τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής :

         Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση

έργων ηλεκτροφωτισμού στην Χ.Ζ.Λ.                                    €       1.256,90

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6211 με   τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό λιμένων και γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου», ποσού 6.000,00 € με την Π.Α.Υ. 25/2017 και την 25/06-03-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΛΟΟΛΩ5-Δ3Ν) μειώνουμε κατά 1.256,90 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.743,10€ , με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016,

Μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.30.7325.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Χ.Ζ.Λ.», πίστωση ποσού 1.256,90 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Β.Καθορίζει τον παρακάτω Κωδικό Αριθμό του προϋπολογισμού δαπανών 2017 «ως κωδικό δεκτικό προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού), σε συνδυασμό με το ότι για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κ.Α. 02.30.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Χ.Ζ.Λ. 1.256,90 €

Ο παραπάνω Κωδικός Αριθμός θα διατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου θα ορίζεται ο υπόλογος, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, η δε διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2017 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 17/07/2017

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Καραχάλιος Παναγιώτης

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την 97/2016 (Ω43ΓΟΛΩ5-ΝΜΝ) απόφαση Τεχ. Προγράμματος 2017, του ΝΠΔΔ Δ.Λ. Ταμείου Σικυωνίων,
 • την 102/2016 (ΩΗΤΙΟΛΩ5-ΣΛΗ) απόφαση Προϋπολογισμού 2017, του ΝΠΔΔ Δ.Λ. Ταμείου Σικυωνίων,
 • την 541/2016 (6ΠΖΑΩ1Θ-ΦΨΦ) απόφαση ΔΣ,
 • την 6486,249745πε/31.01.17 (603ΟΟΡ1Φ-ΘΚΗ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
 • την 84/2017 (6ΚΤ2ΟΛΩ5-ΟΧΒ) απόφαση τροποποίησης προϋπολογισμού, του ΝΠΔΔ Δ.Λ.Ταμείου Σικυωνίων,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου, ο οποίος ψήφισε λευκό.

Εγκρίνει την 84/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, με την οποία τροποποιεί τον Προϋπολογισμό & το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως έχει υπογραφεί αρμοδίως και αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 357/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

347/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 34ης/19.09.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 347/2017

Περίληψη : Αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και προσδιορισμός της διαδικασίας ανάθεσης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 15102/14.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Φιακάς Παναγιώτης   11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος 4.Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος   6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8.Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Λαλιώτης Γεώργιος          
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδεμία.  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 21ο

Στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και προσδιορισμός της διαδικασίας ανάθεσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την από 14/09/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

 

Έχοντας λάβει υπόψη :

 1. Τις διατάξεις Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) και δη:

α)Τοάρθρο 65 παράγραφος 1 του με το οποίο ορίζεται ότι: Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

β)      Τοάρθρο 72 με το οποίο ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».

 1. Το γεγονός ότι μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του αποτελέσματος. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κ.α.).
 2. Την ανάγκη του Δήμου για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων», προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των δημοτών και να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.
 3. Την υπ’ αριθμ. 38/2017 μελέτη «Προμήθεια Σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων» που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 246.760,00 € και κατά συνέπεια θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεσή της.
 4. Την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 246.760,00 € στον Κ.Α. 02.25.7135. 017 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, η οποία θα καλύψει την ανωτέρω προμήθεια.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1.       Την λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων» σε τρίτο και τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).

2.       Η προμήθεια θα διενεργηθεί από το δήμο, εφόσον πρωτίστως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, με την οποία θα γίνει η διάθεση της πίστωσης, θα εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές και θα καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) & του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
 • τη από 14/09/2017 εισήγηση της Τ.Υ. (πρωτογενές αίτημα 17REQ002002020 2017-09-27)
 • την αρ. 38/2017 μελέτη προμήθειας,
 • την αρ. 320/2017 (Ω2ΖΑΩ1Θ-65Φ) απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εγγραφή πίστωσης ποσού 246.760,00€ στον Κ.Α. 02.25.7135.017 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προερχόμενη από χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού :

          «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» με το ποσό των 186.700,00€ και από

          «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 60.060,00€ .

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Διαπιστώνει την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

2. Εγκρίνει την αρ. 38/2017 σχετική μελέτη προμήθειας, ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, προϋπολογισμού 246.760,00€.

3. Προσδιορίζει ως διαδικασία ανάθεσης, της ανωτέρω προμήθειας, τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).

Η παρούσα κοινοποιείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές, να καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 347/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email