346/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

29η/4.10.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

346/2022

  24ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 224/2022 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου (έφεση «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 4η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15330/30.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. – Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. – Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 224/2022 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου επί της με αρ. κατάθεσης 246/12-12-2018 έφεσης της «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 417/2018 οριστικής απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την 114/ΤΜ114/2014 αγωγή της, κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 114/ΤΜ114/2014 αγωγή
  • την 417/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
  • την 224/2022 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου
  • την 403/15429/3-10-2022 (ΨΣΓΚΩ1Θ-Ε92) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει το δικηγόρο Τασούλη Γαβριήλ προκειμένου να παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της κατά της αριθμ. 224/2022 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου επί της με αρ. κατάθεσης 246/12-12-2018 έφεσης της «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 417/2018 οριστικής απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την 114/ΤΜ114/2014 αγωγή της, κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Για την ανωτέρω γνωμοδότηση απαιτούνται  (3,0) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 297,60€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 346/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 4.10.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email