346/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

36ης/23.11.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 346/2021   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού

1ου & 2ου Τμηματικού π/υ της «Προμήθειας τροφίμων και γάλακτος

για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16305/19.11.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Σώκος Δημ. -Ρουμπέκας Γ.
απόντες: 1. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 19/11/2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθεί,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1Ο ΚΑΙ 2Ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «ΠρομήθειαΣ τροφίμων ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τις ανάγκες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και των Νομικών του Προσώπων»

 

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 19η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2021 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3).

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Την αριθ. 01/2021 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Την με αριθμό 198/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.
 • Την αριθμ. πρωτ. 9484/10-08-2021 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009058325 2021-08-10.
 • Τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 07-09-2021 και το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • Την προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», μόνο για τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της διακήρυξης.
 • Την προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μόνο για τον 3ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της διακήρυξης.
 • Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της διακήρυξης.
 • Την αριθ. 250/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΝΓΩ1ΘΟΚ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κηρύχτηκε ο διαγωνισμός ως άγονος για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 9484/10-08-2021 Διακήρυξης, ματαιώθηκε η διαδικασία για τα συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α του Ν. 4412/2016 και έγινε προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα συγκεκριμένα τμήματα, σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32 του Ν.4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.
 • Το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από προμηθευτές ούτε και κατά την διαδικασία με διαπραγμάτευση.
 • Το γεγονός ότι τα αποθέματα σε τρόφιμα των ειδών των 1ου και 2ου Τμηματικών Προϋπολογισμών που αφορούν τα Ν.Π. ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» και ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.», πλησιάζουν στο τέλος τους.

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Την ματαίωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 9484/10-08-2021 διακήρυξης για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς συνολικού προϋπολογισμού 25.348,95€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 28.644,31€ (με Φ.Π.Α. 13%), καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
 2. Την τροποποίηση των όρων της διαδικασίας με την σύνταξη νέας διακήρυξης.
 3. Την εκ νέου προσφυγή με νέους όρους, στη διαδικασία με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση), λόγω της επείγουσας ανάγκης που έχει δημιουργηθεί καθώς τα αποθέματα σε τρόφιμα των ειδών των 1ου και 2ου Τμηματικών Προϋπολογισμών που αφορούν τα Ν.Π. ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» και ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.», πλησιάζουν στο τέλος τους και οι εξυπηρετούμενες δομές τους όπως παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κ.λ.π. δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Νταγκαζίδης Μιχαήλ 3/ Στούκας Νικόλαος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 01/2021 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την 304/21REQ008860828 2021-07-05 ΑΑΥ του Δήμου Σικυωνίων.
 • Την 43/ΩΓ2ΙΟΚΣ9-ΨΨ7 05-07-2021 ΑΑΥ του ΝΠΙΔ “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”.
 • Την 24/2021 (ΑΔΑ:Ω877ΟΚΣ9-ΗΣΣ, ΑΔΑΜ:21REQ008884298 2021-07-08) ΑΔΣ του ΝΠΙΔ “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”.
 • Την 21/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΩ7ΟΚΣ8-Θ0Γ 2021-07-09) ΑΔΣ του ΝΠΔΔ “Η ΜΗΚΩΝΗ”.
 • Την 33/2021(REQ008894520 2021-07-09) ΑΑΥ του ΝΠΔΔ “Η ΜΗΚΩΝΗ”.
 • Την 198/2021 (9ΓΡΤΩ1Θ-4ΒΚ) απόφαση ΟΕ «έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων».
 • Την 9484/10-08-2021 Διακήρυξη (21PROC009058325 2021-08-10).
 • Την 9492/11-08-2021 Περίληψη Διακήρυξης (Ω2ΤΝΩ1Θ-ΔΞ0) και σε 1 τοπική εφημερίδα.
 • Την 76928/09.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/13-07-2021 Β’) με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”.
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • Την κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 07-09-2021 στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 11031/07-09-2021, ο δε φάκελος ήταν σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις όπως ορίζεται στην διακήρυξη.
 • Την κατατεθείσα προσφορά «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 07-09-2021 στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 11054/07-09-2021, ο δε φάκελος ήταν σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις όπως ορίζεται στην διακήρυξη.
 • Το 1ο /07.09.2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • Την 250/2021 (6ΝΝΓΩ1Θ-ΟΚ3) απόφαση ΟΕ η οποία «Κηρύσσει τον διαγωνισμό – άγονο – για τον 1ο και 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 9484/10-08-2021 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 25.348,95€ με ΦΠΑ 13% ήτοι 28.644,31€, για τους οποίους δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και την ματαίωση της διαδικασίας για τα συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α του Ν. 4412/2016»,
 • Το ως άνω από 19/11/2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 19.11.2021 πρακτικό της Επιτροπής ματαίωσης του αποτελέσματος για τον 1ο & 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 9484/10-08-2021 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 25.348,95€ με ΦΠΑ 13% ήτοι 28.644,31€ της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  .

 

Β. Την ματαίωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 9484/10-08-2021 διακήρυξης για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς συνολικού προϋπολογισμού 25.348,95€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 28.644,31€ (με Φ.Π.Α. 13%), καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

 

Γ. Την εκ νέου προσφυγή με νέους όρους, στη διαδικασία με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση), λόγω της επείγουσας ανάγκης που έχει δημιουργηθεί καθώς τα αποθέματα σε τρόφιμα των ειδών των 1ου και 2ου Τμηματικών Προϋπολογισμών που αφορούν τα Ν.Π. ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» και ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.», πλησιάζουν στο τέλος τους και οι εξυπηρετούμενες δομές τους όπως παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κ.λ.π. δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 346/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.11.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email