346/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης /27.11.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 346/2020   θέμα ζ’: Έγκριση της 69/2020 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12091/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Μάρκου Λέγγα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Κων/νος Συριάνος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν   -7-   και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Συριάνος Κων/νος 7.Ρουμπέκας Γεώργιος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 69/2020 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων , που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                         

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 17/23-11-2020 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

 

Αριθ. Απόφασης : 69/2020

Θέμα : Ορθή επανάληψη της αριθ. 33/2020 Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί Υποχρεωτικής τροποποίησης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019.

Στο Κιάτο σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 598/19-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 & Ν.4555/2018 και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (άρθρο 10).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.   Αλεξόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος 1. Τσιώτος Βλάσιος Μέλος
2.   Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος    
3.   Αδαμοπούλου Πατρινιά Μαρία (Πατρίτσια)                             Μέλος    
4.   Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος    
5.   Καραβάς Ανδρέας Μέλος    
6.   Παπαβασιλείου Νικόλαος »    
7.   Πλατής Κων/νος     Εκ/πος Λ/Τ Αν/κο Μέλος  
8.   Τσατσάνης Βασίλειος Μέλος    

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα  Α΄ εκτός ημερήσιας διάταξης  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί το θέμα αυτό εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 23-11-2020 υπηρεσιακό σημείωμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής:

ΘΕΜΑ : Ορθή επανάληψη της αρίθμ. 33/2020 Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, λόγω μη αναγραφής της φράσης «και τροποποίησης του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)».

 

Μετά το με αρίθμ. πρωτ. 162409/15-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με θέμα «Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων» το οποίο απευθύνεται στο Δήμο Σικυωνίων και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Σικυωνίων»  και με αφορμή την αρίθμ. 193/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί «Έγκρισης Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων» μας ζητά να τους διευκρινίσουμε σχετικά με τη διατύπωση του Διατακτικού της εν λόγω απόφασης που αναγράφει ότι «Εγκρίνει τη τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων όπως αυτό αναγράφεται στην αρίθμ. 33/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.», δεδομένου ότι η αρίθμ. 33/2020 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος   και δεν αναγράφει σχετικά με την τροποποίηση του   Ο.Π.Δ. . 

 

Προτείνεται για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. {Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων} η λήψη νέας απόφασης με θέμα «Ορθή επανάληψη της αρίθμ. 33/2020 Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί Υποχρεωτικής τροποποίησης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019», ως είχε δηλαδή και η από 29 Μαΐου 2020 εισήγηση για την οποία ελήφθη η αρίθμ. 33/2020 Απόφαση του Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. , η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 159/2020 (ΑΔΑ: Ω6Γ4Ω1Θ-140Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων και νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 122029, 108865/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΔΥΟΡ1Φ-4ΡΧ) απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.-

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
 • το από 23-11-2020 υπηρεσιακό σημείωμα,
 • το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,
 • Τις αριθ. 78/2019 (ΑΔΑ:6ΓΘ2ΟΛΩ5-Ι95) και 80/2019 (ΑΔΑ:ΩΘ67ΟΛΩ5-448) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2020» και περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 αντίστοιχα.
 • Την αριθ. 296/2019 (ΑΔΑ:Ω7ΩΟΩ1Θ-Μ6Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020».
 • Την αριθ. 2/2020 (ΑΔΑ:ΩΡΟΕΩ1Θ-Β37) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί «Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020».
 • Την αριθ. πρωτ. 16109,8660/13-02-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΔΤΟΡ1Φ-ΔΨΞ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί νομιμοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» οικ. έτους 2020.
 • Την αριθ. 33/2020 (ΑΔΑ:6ΞΒΠΟΛΩ5-ΔΨ2) Α.Δ.Σ.
 • Την αριθ. 159/2020 (ΑΔΑ:Ω6Γ4Ω1Θ-140) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 122029,108865/23-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΔΥΟΡ1Φ-4ΡΧ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 • Την αριθ. 193/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.
 • Το με αριθ. πρωτ. 162409/15-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 • Τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.

Β. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της αριθ. 33/2020 (ΑΔΑ:6ΞΒΠΟΛΩ5-ΔΨ2) Απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου περί υποχρεωτικής τροποποίησης Προϋπολογισμού-Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019 και εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 23/11/2020

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 69/2020 (6ΩΓΦΟΛΩ5-Χ57) απόφαση ΝΠΔΔ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει την 69/2020 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

Γ. Κοινοποιεί την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 346/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.11.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email